Koszty komornicze 2019 – co się zmieniło?

Warto być świadomym na temat kosztów, jakie ponoszone są przez konsumenta w przypadku egzekucji komorniczej. Ich wysokość i wymiar jest ściśle regulowany przez przepisy prawa, które z początkiem 2019 roku uległy zmianie. Co zawiera w sobie nowa ustawa o kosztach komorniczych?

Koszty komornicze 2019

Długotrwale nawarstwiające się długi mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Przekonało się o tym już wielu konsumentów, którzy zetknęli się ze względu na swoje zaległości z komornikiem. Egzekucja to problematyczne i kosztowne przedsięwzięcie. Zależnie od kwoty zadłużenia, komornik ma prawo skonfiskować różnego rodzaju elementy mienia, łącznie z tymi bardzo kosztownymi.

W ramach działań komornika, utracić można zarówno cenną biżuterię, jak i elementy wyposażenia AGD: telewizory, komputery, ekspresy do kawy, laptopy, smartfony i inne. W niektórych przypadkach, jeśli kwota długu jest naprawdę wysoka, komornik może poddać egzekucji na poczet wierzytelności nawet samochód, mieszkanie, konto bankowe lub działkę. I choć już to może poważnie uszczuplić domowy budżet dłużnika, to nie jest to jeszcze wszystko.

Każda egzekucja komornicza to szereg kosztów

Każda egzekucja komornicza i związane z tym procedury wdrażane przez komornika sądowego, niesie za sobą koszty. Są to tak zwane wydatki komornicze, które generują zaliczki, opłaty oraz inne wydatki, jakie wiążą się z egzekucją komorniczą wobec konkretnego dłużnika. Niestety, kosztami tymi obarczany jest dłużnik, dlatego warto – choćby dla profilaktycznej wiedzy – mieć świadomość na temat tego, jakie koszty i w jakiej kwocie mogą zostać naliczone w razie działań komornika.

Koszty komornicze naliczane są według regulujących ich zapisów prawa. Warto jednak wiedzieć, że ich treść – stale ulega zmianie. Najnowsza nowelizacja weszła w życie, w momencie pisania tego tekstu, niespełna miesiąc temu – 1 stycznia 2019 roku1. Według nowych przepisów, które uregulowała ustawa o kosztach komorniczych z 2018 roku, zmianie uległo kilka ważnych zagadnień. Poznajmy koszty komornicze 2019 w świetle najnowszych przepisów.

Koszty komornicze 2019 – co się na nie składa?

Na początek, warto w ogóle wymienić, na jakie kategorie dzielą się koszty komornicze. Mają one wymiar stały lub stosunkowy.

 • Opłaty egzekucyjne – są to opłaty, jakie ponosi dłużnik za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Ponadto, wlicza się w to także wykonanie zabezpieczenia roszczenia, a także wykonanie europejskiego na rachunku bankowym dłużnika.
 • Opłaty za przeprowadzenie innego postępowania lub wykonanie innych czynności komorniczych.

Komornik ustala wysokość opłat i wszelkich kosztów komorniczych w dedykowanym postanowieniu. Robi to raz na czas trwania danego postępowania

Koszty komornicze 2019 – zmiany w opłacie egzekucyjnej

Prawo działające od początku 2019 roku zmienia przede wszystkim wysokości opłat, jakie komornik może nałożyć na dłużnika. Najpierw jednak spójrzmy na kwestię funkcjonowania kancelarii komorniczych, w którym zaszło sporo dużych zmian. Od bieżącego roku komorników obowiązuje ujednolicona stawka za opłatę egzekucyjną. Wynagrodzenie dla komornika za dokonanie przymusu egzekucyjnego dotychczas nie miało równej wartości, wahając się od kilku do nawet kilkunastu procent.

Uzależnione było to zazwyczaj od rodzaju mienia dłużnika, jakie było poddawane egzekucji. Za mienie, stosunkowo, mniej kosztowne komornicy mogli uzyskać np. 8% do wynagrodzenia (np. egzekucja wynagrodzenia). Za to droższe – wspomniane, nawet kilkanaście procent (np. 13%, za nieruchomość). Od 1 stycznia 2019, wysokość wynagrodzenia zawsze będzie się równać 10% i będzie to jednolicie obowiązująca stawka. Co warto pamiętać, przepisy zabraniają powiększania opłaty egzekucyjnej o jakiekolwiek dodatkowe należności niż te, które wymieniono wyżej.

Obowiązujące przepisy przewidują jeszcze tzw. stawkę preferencyjną. Jest to stawka za wynagrodzenie dla komornika w przypadku roszczeń, za które dłużnik w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o podjęciu się wobec niego egzekucji komorniczej, wpłaci należną kwotę na wskazany numer konta komornika lub doręczy mu te pieniądze do rąk. Wysokość takiej stawki wynosi wówczas 3%.

Co jeszcze zmieniła nowa ustawa o kosztach komorniczych na 2019 rok?

Nowe przepisy o kosztach komorniczych wprowadzają także nowe regulacje w kontekście innych komorniczych działań. Zmienił się koszt, jaki ponosi wierzyciel w celu złożenia wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika. To początkowy etap postępowania egzekucyjnego, do którego rozpoczęcia potrzebne jest wniesienie odpowiedniej opłaty przez wierzyciela.

Dotychczas koszt wniesienia wniosku o rozpoczęcie poszukiwania majątku dłużnika wynosił 74,62 złote. Od 2019 roku, opłata ta podrożała do wysokości 100 złotych.

Ponadto, nowe przepisy regulują także kwestię kosztów udzielania informacji komornikom na potrzeby prowadzenia egzekucji. Podmioty (np. banki),  będą miały prawo do zażądania zwrotu kosztów, jakie poniosły w związku z podjęciem się w ten sposób współpracy z komornikiem.

Wybranie komornika spoza swojego rewiru od teraz – mało opłacalne

To nie wszystko. Nowe przepisy na nowo regulują też kwestie kosztów działania komornika poza swoim obszarem działania. Wierzyciel ma bowiem prawo wybrać komornika z dowolnego miejsca w Polsce, a komornik – nie może udzielić odmowy na wniosek wierzyciela, nawet jeśli miejsce wykonania działań jest odległe.

W takiej jednak sytuacji, komornik lub także osoby działające razem z nim mają prawo do obciążenia wierzyciela kosztami za działania poza swoim tzw. rewirem. Mowa tutaj zarówno o kosztach dojazdu i noclegu, a także np. transporcie sprzętu specjalistycznego. Komornik i jego kancelaria ma prawo obciążyć wierzyciela kosztami za poza terenowe działania, nawet gdy ten np. jest zwolniony z kosztów komorniczych.

Od teraz zatem wybranie przez wierzyciela dowolnego komornika spoza jego okolicy, może okazać się zbyt kosztownym i przez to problematycznym przedsięwzięciem. Ważne! Do wydatków nie wlicza się kosztów, jakie obciążają dłużnika.

Koszty komornicze 2019 – kontrola rozliczania

W 2019 roku pojawiła się także nowa funkcjonalność – kontrola rozliczania kosztów postępowania w jego trakcie. Komornik ma obowiązek nie mniej niż raz w roku ustalić i przedstawić całkowity koszt, jaki wiąże się z postępowaniem. Mowa tutaj zarówno o opłatach ściągniętych, jak i należnych.

Komornik musi też od 2019 roku informować w każdym piśmie, jaki kieruje do strony postępowania, o aktualnej wysokości kosztów, jakie podlegają ściągnięciu. Jeżeli np. dłużnik uzna, że koszty naliczono w sposób nieuzasadniony, to będzie on miał prawo złożyć skargę na działania komornika.

Umorzenie postępowania? Teraz zapłaci wierzyciel, a nie dłużnik!

Ustawa o kosztach komorniczych wprowadza też bardzo ważne zmiany w przypadku kosztów, jakie związane są z umorzeniem postępowania komorniczego z powodu braku działań wierzyciela lub złożenia przez niego wniosku o taką decyzję.

Dotychczas, dłużnik, wobec którego prowadzono postępowanie, zawsze był obciążany opłatą egzekucyjną. Wynosiła ona 5% wartości sumy pieniężnej, jaka pozostała w momencie umorzenia postępowania do wyegzekwowania przez komornika.

Przed 2019 rokiem określano też następujące, alternatywne scenariusze umorzenia. Wspomnianej opłaty nie ściągano z dłużnika, gdy okazało się, że wcześniejsze orzeczenie o przeprowadzonej egzekucji straciło ważność lub nie jest możliwe do wykonania. Ponadto, opłaty nie ściągano też z dłużnika, gdy wniosek wierzyciela okazał się bezcelowy – np. dłużnik już spłacił swoją zaległość finansową. Wówczas, koszt opłaty egzekucyjnej przepadał na wierzyciela.

Od 1 stycznia 2019 roku, w przypadku umorzenia postępowania ze wszystkich wyżej wspomnianych przesłanek, opłatę egzekucyjną nakładać się będzie na wierzyciela. Dalej, będzie ona wynosiła 5% pozostałej do wyegzekwowania należności.

Nie może być jednak wszystko takie proste. Także i po nowelizacji istnieć będą wyjątki, tym razem zwalniające wierzyciela z konieczności uiszczenia wspomnianej opłaty. Jest to sytuacja, gdy np. anulowanie wniosku egzekucyjnego nastąpi z powodu przekazania należnego świadczenia do rąk wierzyciela. Inna sytuacja, o jakiej mówi ustawodawca, to wtedy, gdy między dłużnikiem a wierzycielem w międzyczasie zawarto porozumienie w sprawie zwrotu zaległej należności (rozłożenie długu na raty, odroczenie płatności, anulowanie części długu itd.).

Wówczas, to dłużnik będzie musiał zapłacić opłatę egzekucyjną w wysokości 10% pozostałego świadczenia lub 5%, jeśli dług uregulowano lub zawarto w jego sprawie porozumienie w czasie do miesiąca od odebrania przez dłużnika informacji o wszczęciu egzekucji.

Koszty komornicze 2019 – inne zmiany

Na koniec, wymieńmy jeszcze inne, pozostałe koszty komornicze, które uległy zmianie po 1 stycznia 2019 roku. Na początek, opłata za udzielenie zabezpieczenia. Jest ona naliczana w przypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Opłata wynosi 5% wartości świadczenia, które ma zostać zabezpieczone.

Następnie, ustawa wymienia też opłatę w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych. Do tego grona należą następujące koszty.

 • Opłata stała od wniosku o wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku, albo zarządcy w zarząd nieruchomości.
  Koszt – 400 złotych.
 • Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie
  Koszt – 1000 złotych.
 • Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia
  Koszt – 2000 złotych.
 • Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej.
  Wysokość – 400 złotych.
 • Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb.
  Wysokość – 1500 złotych.
 • Opłata stała od wniosku o wykonanie innego zabezpieczenia niż wymienione w art. 31.
  Wysokość – 300 złotych.

Koszty komornicze 2019 – podsumowanie

Jak widać, obszar zmian, jakie niesie obowiązująca od 1 stycznia 2019 ustawa o kosztach komorniczych, jest wyjątkowo rozległy. Niektóre z nich uznać można za uproszczające dotychczasowy chaos ustawodawczy. Inne z nich, mogą zmniejszyć swobodę, jaka panowała dotychczas w kwestii np. doboru komorników przez wierzyciela.

Warto znać jednak zakres wyżej wymienionych zmian, aby być lepiej przygotowanym na ewentualną potrzebę zetknięcia się z komornikiem. Zarówno w roli wierzyciela, jak i dłużnika – bo na obu polach, jak widać, zmieniło się sporo.

Przypominamy – wszystkie wyżej wspomniane zmiany w przepisach zaczęły obowiązywać z początkiem 2019 roku. W ten sposób, obowiązywać one będą wszelkie postępowania komornicze, jakie rozpoczęto po 1 stycznia tego roku. Decydujące znaczenie ma tutaj dzień złożenia wniosku egzekucyjnego lub data nadania go poprzez pocztę.

Źródła:
 1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971330882

Dodaj komentarz