Bankowy Fundusz Gwarancyjny – czym jest i jak działa?

Mówi się, że coś jest „pewne jak w banku” – czyli zagwarantowane na 100%. I nie bez przyczyny – szczególnie, gdy na straży finansów stoi Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w razie upadłości bądź zawieszenia działalności zwróci Ci pieniądze. Prawda, że jest to optymalna wizja? W końcu bankructwo banku, w którym przechowujesz oszczędności życia może przyprawić Cię o palpitację serca. Poznaj zatem czym zajmuje się BFG!
bankowy fundusz gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – gwarant bezpiecznych oszczędności

Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze do 1994 roku w Polsce nie funkcjonował żaden organ, który w razie upadłości bądź likwidacji zwracałby pieniądze swoim klientom. Na szczęście, dziś tę funkcję przyjął Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest organem nadzorującym monitoring finansów. Powołany do życia 14.12.1994 roku, dba o utrzymanie stabilności systemu bankowego, a w momencie jakichkolwiek problemów – udziela takim podmiotom wsparcia.

Co więcej, BFG nie jest samozwańczo powołaną instytucją, która istnieje sama dla siebie. Wyobraźmy sobie, że pieniądze wpłacane do banków, SKOK-ów na konta oszczędnościowe i lokaty “żyją własnym życiem” – nic i nikt nie ma nad nimi kontroli? Nie brzmi to pocieszająco. I właśnie za to odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w razie najczarniejszego “scenariusza”, czyli upadku podmiotu finansowego wypłaca pieniądze. Oczywiście pod warunkiem, że posiadasz rachunek bankowy na jednym z rozliczeń gwarantowanych przez Narodowy Bank Polski. Na takie konto mogą wpływać:

 • Środki pieniężne pochodzące z wpłat wszystkich banków,
 • Oszczędności z funduszu pomocowego,
 • Odsetki na mocy opóźnienia w dokonywaniu wpłat przed banki
 • Odsetki na mocy opóźnienia w dokonywaniu wpłat przed banki

jak działa bfg

Jakie główne zadania sprawuje BFG?

 • Na bieżąco monitoruje funkcjonowanie instytucji finansowych – przygotowuje wszelkie analizy i prognozy, i jeśli wykryje jakieś uchybienia udziela wsparcia finansowego, np. w postaci pożyczki, poręczeń czy gwarancji instytucjom, które zagrożone są niewypłacalnością,
 • Wspomaga proces restrukturyzacji – np. przejęcie zagrożonego podmiotu finansowego przez inny,
 • Zwrot klientom banków oraz kas oszczędnościowych zgromadzonego depozytu, w przypadku zawieszenia ich działalności przez KNF,
 • Udziela gwarancji zwiększenia funduszu bankom krajowym – zaś te, gdy ją zrealizują nabywają akcje, obligacje bądź papiery wartościowe.

Co to oznacza dla konsumentów? To, że nie muszą obawiać się konsekwencji bankructwa banków – bo nawet, jeśli utracą swoje oszczędności to kwota ta, wraz z naliczonymi odsetkami do równowartości 100 tys. euro w 100 proc. zostanie szybko zwrócona. W jakim czasie? Zgodnie z obowiązującymi normami, BFG ma obowiązek przekazać oszczędności, w ciągu 7 dni roboczych od daty określonej przez KNF jako dzień zawieszenia działalności banku. Jest tylko jedno “ale”.

W przypadku kwoty większej niż 100 tys. euro – bankructwo firmy oznacza, że klient otrzyma jedynie tę kwotę, zaś wszelkie nadwyżki będzie mógł dochodzić z pozostawionego przez bank lub SKOK majątku, w trybie postępowania upadłościowego.

A to jest niestety skomplikowane, bo po bankructwie w bankowej kasie zazwyczaj niewiele zostaje. Nie oznacza to jednak, że pieniądze przepadły. Zwrotu pozostałych środków pieniężnych równie dobrze można domagać się od kupującego, gdy dany podmiot finansowy zostanie sprzedany.

W jaki sposób przebiega proces wypłaty środków pieniężnych?

Banki lub SKOK-i, które skazane są na upadłość, szykują listę osób uprawnionych do odzyskania środków gwarantowanych. W kolejnym etapie BFG podaje do publicznej wiadomości miejsce oraz termin wypłat. Po stawieniu się na wyznaczone miejsce, każdy klient po okazaniu dokumentu tożsamości może odebrać swoje pieniądze w gotówce bądź zlecić przelew na konto.

Na oficjalnej stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego widnieje kalkulator gwarancji, z pomocą którego obliczysz, jaka suma zostanie Ci zwrócona. Wystarczy, że przyjmiesz za kwotę wyjściową średni kurs euro, który obowiązywał w dniu upadłości banku.

Jeśli klient posiada wobec banku niespłacone kredyty lub inne zobowiązania to wyliczając zwrot kosztów, należy pomniejszyć sumę środków ulokowanych, o wartość ciążącego długu!

Kto chroniony jest na mocy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

 • Osoby fizyczne
 • Osoby prawne
 • Szkolne kasy oszczędnościowe
 • Podmioty organizacyjne bez osobowości prawnej, ale ze zdolnością prawną
 • Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe

Z kolei ochronie nie podlegają depozyty:

 • Skarbu Państwa
 • Właścicieli bądź członków zarządzających danym bankiem
 • Innych instytucji finansowych

W przypadku SKOK-ów pieniądze otrzymają:

 • Osoby fizyczne
 • Związki zawodowe
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Podmioty organizacyjne związków wyznaniowych lub kościoła, który posiada zdolność prawną
 • Organizacje pozarządowe działające zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na zwrot kosztów nie mogą liczyć:

 • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
 • Kadra zarządzająca całym SKOK-iem
 • Inne kasy

Lista banków i SKOK-ów objętych ochroną BFG

Zabezpieczeniu BFG podlegają wszelkie depozyty znajdujące się w kasach i bankach na terytorium Polski. Ich pełną listę odnajdziemy na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny posiada środków na zwrot kosztów? Z pieniędzy wszystkich działających na polskim rynku banków komercyjnych i spółdzielczych. Otóż kluczowym wymogiem uzyskania licencji bankowej jest konieczność uczestnictwa w Funduszu. Dlatego, kiedy jeden z członków ogłasza upadłość – pozostałe organizują “zrzutkę” na wypłatę jego depozytów. Więc sam BFG występuje tutaj niejako w roli operatora, który jest organizatorem zwrotów pod kątem techniczno-prawnym.

skoki a bfgIle banki i SKOK-i płacą BFG?

Tak naprawdę wszystko zależy od aktywów posiadanych przez banki, a także kondycji finansowej. Oznacza to, że im większy podmiot, tym wyższe koszty musi uiszczać. Wysokość podstawowej wypłaty na poczet BFG wynosi 0,167 proc. posiadanych aktywów. Przykładowo, PKO BP – największy polski bank, wnosi składkę w wysokości bagatela 400 mln zł. Oprócz tego regulowana jest również, tzw. składka ostrożnościowa, która aktualnie wynosi 0,01 proc. posiadanego majątku i opłaty w ramach Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych (0,55 proc), które właśnie w pierwszej kolejności wspomagają budżet upadłego banku.

Dodaj komentarz