Gwarancja bankowa – czym jest? Kiedy potrzebna?

Zaciągnięcie zobowiązania finansowego to duża odpowiedzialność, którą najlepiej brać na siebie przy posiadaniu względnej stabilności finansowej. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, dla których kredyt to kolejny ważny wydatek. Dla zabezpieczenia interesów wierzyciela, dobrym rozwiązaniem może okazać się gwarancja bankowa. Na czym polega i kiedy warto skorzystać?

Gwarancja bankowa

Potrzeba zaciągnięcia pożyczki lub kredytu to zjawisko powszechne. Pojawia się w wybranych momentach w życiu osób prywatnych o różnych dochodach, a zobowiązania zaciągamy na różne cele, różne kwoty i bardzo zróżnicowany czas spłaty. Nie inaczej jest w sektorze przedsiębiorstw, gdzie jak wiadomo – zapożyczenie się to często kapitał pozwalający na rozwój firmy, szczególnie w początkach jej funkcjonowania. Może przynieść dalekosiężne korzyści, nawet gdy wcześniej jest dodatkowym wydatkiem dla pożyczającego.

W zależności od potrzeb i osobistego uznania, przedsiębiorca może skorzystać z różnych form finansowego wsparcia. Poza kredytami firmowymi, jakie oferują banki, nie brakuje też firm pożyczkowych na rynku pozabankowym, które kierują swoją ofertę do osób prowadzących firmy. Stroniącym od takich form pożyczania pieniędzy, podobnie jak osobom prywatnym, zostają jeszcze pożyczki prywatne. Niezależnie jednak od sposobu pożyczania, zobowiązanie finansowe to duża odpowiedzialność, przed którą staje dużo potencjalnych wyzwań.

Zobacz również artykuł: Gwarancja Door 2 Door – na czym polega?

Czym jest gwarancja bankowa? Czemu służy?

Pod pojęciem gwarancji bankowej kryje się zawarcie między np. przedsiębiorcą a bankiem specyficznej umowy. Bank występuje tutaj jako osoba trzecia w umowie pożyczki, jaką zawarliśmy z określonym wierzycielem. Instytucja zobowiązuje się wypłacić należne środki w sytuacji, gdy obciążony zobowiązaniem nie będzie w stanie go spłacić w terminie z powodu różnego rodzaju komplikacji. Bank występuje tutaj w roli gwaranta, który zabezpiecza interesy wierzyciela poprzez deklarację zwrotu należnych środków nawet, jeżeli pożyczający będzie miał z tym kłopot.

Gwarancja bankowa jest zawierana w interesie wierzyciela. Pozwala zniwelować ryzyko związane z pożyczaniem środków finansowych, które polega przede wszystkim na możliwości utraty zwrotu udzielonego zobowiązania. Choć dłużnicy często nie robią tego umyślnie i wynika to z załamania ich sytuacji finansowej, to jednak naraża to wierzyciela na straty. Już brak uzyskania wpływu jednej raty, nie mówiąc o kilku ratach, może spowodować kłopoty u szczególnie mniej zamożnych kontrahentów.

Rozwiązanie to, poza korzyściami niesie dla wierzyciela, daje też zysk bankowi. Bynajmniej, nie udziela on gwarancji bezinteresownie. Kosztami takiej transakcji obciążany jest konsument, który posiada zadłużenie u wierzyciela. Udzielenie gwarancji bankowej rekompensuje dodatkowa prowizja, która naliczana jest za wykonanie tej usługi. Zazwyczaj, banki naliczają poprzez naliczanie danego procentu od sumy, jaka jest przedmiotem zabezpieczenia.

Gwarancja bankowa – dla kogo jest najlepsza?

Jak wspomniano już wcześniej, gwarancja bankowa jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Skorzystanie z takiej formy zabezpieczenia spłaty wierzytelności jest szczególnie optymalne dla tego grona osób. Wynika to przede wszystkim z jednego zjawiska. W sektorze przedsiębiorstw i firm często spotykane są transakcje na bardzo duże kwoty, w których przypadku dodatkowe zabezpieczenia są zdroworozsądkowym krokiem. Zwiększa to wiarygodność i poświadcza, że dana firma ma szczere intencje w obliczu np. zaciągania pożyczki u innego kontrahenta. Otrzymuje on potwierdzenie, że środki finansowe do niego wrócą – nawet w obliczu niespotykanych kłopotów finansowych dłużnika.

Gwarancja bankowa – jaka jest podstawa prawna?

Pojęcie gwarancji prawnej, co warto dodać, jest zdefiniowane przez prawo. To właśnie ono definiuje czynności, jakie powinny obejmować gwarancję i sposób, w jaki powinna ona przebiegać. Określa to art. 81 Prawa bankowego1, który nazywa gwarancje bankową „jednostronnym zobowiązaniem banku-gwaranta„, zgodnie z przytoczoną przez nas wcześniej definicją – pełni funkcję strony zabezpieczającej wypłatę środków beneficjentowi. To nie wszystko. Przytoczony artykuł Prawa bankowego obliguje też do sporządzenia stosownej umowy podczas udzielania gwarancji bankowej. W przeciwnym przypadku, opisywana czynność jest nieważna.

Gwarancja bankowa – co można zabezpieczyć za jej pomocą?

Gwarancja bankowa otwiera przed zainteresowanymi bardzo duże pole do działania. W ramach tej czynności można bowiem zabezpieczyć uregulowanie wielu różnego rodzaju zobowiązań, jakie zawierane są między dwiema określonymi stronami. Poza wspomnianymi wyżej kredytami i pożyczkami, gwarancja bankowa może okazać się dobrym rozwiązaniem także w przypadku innych, niżej przedstawionych sytuacji.

 • Gdy zobowiązujemy się do zwrotu zaliczki.
 • Jeśli mamy opłacić cło lub inne, podobne opłaty.
 • Gdy mamy spłacić raty za zaciągnięty leasing.
 • Gdy potencjalnie możemy skorzystać z tzw. rękojmi.
 • Jeśli mamy dokonać zapłaty za określone usługi, towary itd.
 • Jeżeli zawieramy inne umowy, kontrakty itd.

Gwarancją bankowa – jakie rodzaje można wyróżnić?

Podobnie jak przy innych czynnościach, jakich dokonuje bank, także i w przypadku gwarancji bankowej pojawić się mogą różne sposoby na jej realizację. Wyróżniamy tym sposobem dwie odmiany, które charakteryzują się odmiennymi formalnościami wymaganymi do realizacji.

 • Gwarancja bankowa warunkowa.
  W tym przypadku, bank obowiązuje się do wypłacenia środków beneficjentowi, jeżeli spełnione zostaną zapisy określone w umowie. Jeżeli zatem beneficjent domaga się uzyskania środków, to bank musi zweryfikować jego wniosek pod kątem zasadności. Wymaga okazania np. dokumentu potwierdzającego posiadania zobowiązania objętego gwarancją i tym podobne. Co warto dodać, jeżeli bank z dowolnych przyczyn odmówi wypłaty środków, to beneficjent może dalej domagać się środków drogą sądową. Niestety, jest to rozłożone w czasie i komplikuje sprawę.
 • Gwarancja bankowa bezwarunkowa.
  Ta procedura jest o wiele sprawniejsza i pozbawiona dodatkowych formalności. Jeżeli beneficjent zażąda środków w ramach gwarancji, to bank ma obowiązek je niezwłocznie przekazać. Nie sprawdza zasadności takiego wniosku i nie może udzielić odmowy z powodu określonych przesłanek. Nie weryfikuje też żadnych dodatkowych dokumentów, zaświadczeń, skracając tę procedurę do minimum. Stąd nazwa – gwarancja bezwarunkowa.

W jaki sposób uzyskuje się gwarancję bankową?

Zwracając się do banku o udzielenie gwarancji, należy być przygotowanym na sprawdzenie pod kątem zdolności kredytowej. Bank przeprowadza tę czynność przy chęci skorzystania z większości jego usług, co uznać można za standard. Przypominamy pokrótce, na czym polega sprawdzenie zdolności kredytowej.

 • Zweryfikowanie profilu w bazie Biura Informacji Kredytowej, która zawiera dane o spłacie wszystkich dotychczasowych kredytów, kart kredytowych itd. Ponadto, także wybranych pożyczek.
 • Na podstawie tych danych, bank ma przedstawiony tzw. scoring BIK, który przedstawia jak mocna lub słaba jest zdolność weryfikowanej osoby.
 • Ponadto, przedstawić należy też wysokość dochodów. Muszą one pochodzić z udokumentowanego źródła, oparte najlepiej na bezterminowo zawartej umowie o pracę.
 • Przedstawić trzeba też swoje orientacyjne wydatki, a także ilość ewentualnych osób na utrzymaniu.

W zależności od instytucji, do której konsument uda się w celu uzyskania gwarancji bankowej, konieczne mogą okazać się też inne formalności. Należeć mogą do nich poniższe działania, pełniące funkcję zabezpieczeń.

 • Zabezpieczenie umowy za pomocą np. zastawu pod hipotekę lub zakup ubezpieczenia transakcji. Nie jest ono wymagane z góry, jednak przed skorzystaniem z oferty danego banku warto zorientować się na temat stosunku do zabezpieczeń w danej instytucji. Może ona oznaczać bowiem dodatkowe koszty lub wymagać wygospodarowania o więcej czasu na dopełnienie wszystkich formalności.
 • Zachęcenie do założenia konta w danym banku, jeżeli jeszcze w nim takiego nie posiadamy. Banki lubią w końcu przy każdej możliwej okazji przyciągnąć do siebie klienta na dłużej, na co jednym z najskuteczniejszych sposobów jest przekonywanie do założenia swojego rachunku akurat w danej instytucji.

Jeżeli ubiegający się o gwarancję bankową pozytywnie przejdzie proces weryfikacji, to pozostaje już tylko podpisanie najważniejszego dokumentu – umowy. Jest ona ostatnim punktem całej transakcji, która sama w sobie nie powinna zająć już zbyt dużo czasu.

Umowa gwarancji bankowej – co powinno się w niej znaleźć?

Jak mówi cytowany wcześniej art. 81 Prawa bankowego2, podstawą zawarcia gwarancji bankowej jest sporządzona w formie pisma fizyczna umowa. Jest to niezwykle ważny dokument, ponieważ stanowi on dowód na udzielenie gwarancji i podstawa do wszystkich następujących roszczeń dowolnej ze stron. Pora przedstawić i krótko scharakteryzować najważniejsze informacje, jakie powinna zawierać każda umowa gwarancji bankowej.

 • Należy określić rodzaj gwarancji – warunkowa lub bezwarunkowa.
 • Konieczne jest też scharakteryzowanie wierzytelności, jaka ma zostać objęta gwarancją. Należy przedstawić czas, w jakim obowiązuje, jej przedmiot, kwotę i strony, między którymi obowiązują roszczenia.
 • Następnie należy określić czas trwania gwarancji.
 • Bank musi podać kwotę, jaką jednorazowo jest w stanie wypłacić wierzycielowi w ramach gwarancji.
 • Poza kwotą, bank musi też określić czas, w jakim wypłata środków zostanie potencjalnie zrealizowana.
 • Jeżeli gwarancja jest warunkowa, należy przedstawić ów warunki, czyli okoliczności, jakie należy spełnić, by uzyskać środki jako wierzyciel.

W jakim momencie gwarancja bankowa przestaje obowiązywać i czy może to się stać przed czasem?

Gwarancja bankowa jest zawierana na określony z góry czas, dlatego warto znać zasady związane z końcem jej obowiązywania. Istnieją bowiem 3 określone sytuacje, w których gwarancja może stracić ważność przed jej formalnym upływem zawartym w umowie.

 1. Jeżeli zadłużenie wobec wierzyciela zostanie spłacone przedterminowo. Wówczas należy dostarczyć do banku dokumenty, które potwierdzają zrealizowanie zobowiązania objętego gwarancją.
 2. Gdy wierzyciel, czyli beneficjent, zdecyduje się na rezygnację z zabezpieczenia. Z dowolnych przyczyn, wierzyciel może podjąć decyzję o rezygnacji z gwarancji. Musi on poinformować o tym bank w formie pisma, w którym deklaruje taką chęć.
 3. Jeżeli szybciej spełnione zostaną inne okoliczności przedstawione w umowie gwarancji. Mowa tutaj o sytuacji, gdy beneficjent uzyska już ustalone środki przed czasem upłynięcia umowy gwarancji. Określona pula zostaje wyczerpana, więc umowa gwarancji przestaje obowiązywać.
Źródła:
 1. , 2. https://www.arslege.pl/gwarancja-bankowa/k20/a12169/

Dodaj komentarz