Jak zmieni się rata kredytu?

Kalkulator zmiany stopy procentowej

Pod pojęciem stopy procentowej kryje się jeden z najważniejszych czynników, który ma bezpośredni wpływ na wysokość kosztów kredytu. Co za tym idzie, stopa procentowa ma wpływ na to, ile kredytobiorca będzie musiał zapłacić w danym momencie za zobowiązanie. Przedstawiamy  nasz kalkulator zmiany stopy procentowej, a także najważniejsze informacje na temat tego zagadnienia.


W przeciwieństwie do klasycznych pożyczek pozabankowych, kredyty stawiają wobec konsumentów nieco surowsze wymagania. Mowa tutaj nie tylko o kwestii nienagannej zdolności kredytowej, posiadania udokumentowanego dochodu czy stabilnego zatrudnienia, ale i o cierpliwości. Potencjalny kredytobiorca musi się w nią uzbroić, nim wreszcie uzyska upragnione wsparcie finansowe. Nie powinno go to jednak zrażać – rynek kredytów rządzi się swoimi prawami, z którymi warto się jak najszybciej uprzednio zapoznać.

Pozwoli to nie tylko swobodniej przemierzać kolejne etapy składania wniosku kredytowego. Wiedza, jakiej część przekażemy w tym wpisie, pozwoli lepiej zrozumieć zawiłości związane z kosztami kredytu. Są one bowiem uzależnione od różnych czynników, co ma bezpośredni wpływ na to, ile wyniesie całkowity koszt zobowiązania i ile wynosić będzie jego miesięczna rata. Poza kwestiami związanymi z polityką banku, ważne są także czynniki zewnętrzne, związane z ogólnymi działaniami rynku bankowości i finansów.

Kalkulator zmiany stopy procentowej – co warto o nim wiedzieć?

Zanim obszernie scharakteryzujemy zagadnienie stóp procentowych, prezentujemy Państwu nasz kalkulator zmiany stopy procentowej. Za pomocą kilku połączonych ze sobą narzędzi, pozwala on dokładnie poznać wpływ stopy procentowej na koszt kredytu i związanych z tym wahań. Wymaga on jedynie wskazania czterech, krótkich informacji. Poza kwotą kredytu, należy określić okres kredytowania (w ujęciu rocznym). Ponadto, należy też wskazać wysokość bieżącego oprocentowania rocznego i nowego oprocentowania rocznego.

Wyżej podane dane będą wystarczające, aby nasz szybki algorytm obliczył wysokość nowej, aktualnej raty kredytu w stosunku do dotychczasowej wysokości. Pozwala to nie tylko dostrzec różnice, ale i to, jak istotny wpływ mają zmiany stopy procentowej na ratę kredytu. Niekiedy, mogą to być nawet rozbieżności sięgające kilkuset złotych. Nasz kalkulator zmiany stopy procentowej pozwala szybko się w tym zorientować.

Stopa procentowa – co to jest i dlaczego jest tak ważna?

Pod pojęciem stopy procentowej kryje się określenie, które stosowane jest na określenie kosztów kapitału, jakie pożyczający ponosi w związku z np. wzięciem kredytu w banku. Dzięki oprocentowaniu, instytucja pożyczająca profesjonalnie środki finansowe może czerpać zyski z prowadzenia tego typu usług. Poza kredytami np. gotówkowymi czy hipotecznymi, oprocentowane są też chociażby karty kredytowe. Stopa oprocentowania jest zawsze wyrażana w wartości procentowej, obrazując tę wartość w skali roku. To właśnie dlatego w wyżej przytoczonym kalkulatorze konsument wybiera spośród lat, a nie np. miesięcy lub dni.

Stopy procentowe ulegają regularnym zmianom i wahaniom, dlatego warto już na kilka miesięcy przez chęcią zaciągnięcia kredytu zapoznać się ze specyfiką wahań tej wartości. Im wyższe stopy procentowe, tym mniej korzystne może okazać się zaciągnięcie kredytu w danym momencie. Dlaczego? Otóż część odsetkowa, czyli dodatkowe koszty związane z zaciągnięta kwotą, są w głównej mierze uzależnione od wysokości oprocentowania. Wyższe stopy oznaczają większe raty, a co za tym idzie – czynią kredyt większym obciążeniem dla domowego budżetu.

Kalkulator zmiany stopy procentowej – dlaczego warto znać wysokość stopy procentowej biorąc kredyt i kto ją ustala?

Bezpośredni wpływ na ustalanie wysokości stóp procentowych i zachodzących na tym polu zmian ma organ państwowy zwany Radą Polityki Pieniężnej (RPP)1. Do jej głównych kompetencji należy realizowanie i kształtowanie polityki pieniężnej państwa, co przejawia się także waloryzowaniem co dany czas wartości stóp procentowych. Działa to na następującym schemacie. Punktem wyjściowym są stawki WIBOR, które obrazują oprocentowanie pożyczek, jakich udzielają sobie między sobą banki. Wartość WIBOR wpływa z kolei na wysokość stopy oprocentowania na rynku bankowym, co kształtuje koszty kredytów bankowych. Stawki WIBOR ulegają zmianom co miesiąc, 3 miesiące lub co 6 miesięcy.

Rada Polityki Pieniężnej kształtuje wysokość stóp procentowych w taki sposób, aby w jak najbardziej optymalny sposób współgrało to z kondycją polskiej gospodarki. W ten sposób, w zależności od wahań różnych czynników jak np. kursu złotego, tego ile konsumujemy itd., wartość stóp procentowych może być korzystna lub całkowicie niekorzystna dla klientów, którzy zaciągają kredyty bankowe. W ten sposób, w zależności od tzw. koniunktury w gospodarce, kredyty z odleglejszej perspektywy mogą stanowić większy lub mniejszy wydatek dla zainteresowanego nim konsumenta.

Rada Polityki Pieniężnej – jakie jeszcze ma kompetencje?

Jakie są kompetencje Rady Polityki Pieniężnej i z czego one wynikają? Otóż organ ten podlega Narodowemu Bankowi Polskiemu, mając swój początek 17 lutego 1998 roku2. Działaniami RPP kieruje prezes Narodowego Banku Polskiego, którym aktualnie jest Adam Glapiński. Zespół, który wraz z prezesem nadzoruje działanie tego organu, powoływany jest na sześcioletnią kadencję przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Składa się on z 6 osób. Do podstawowych zadań Rady Polityki Pieniężnej należą następujące, przykładowe działania.

 • Przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego.
 • Ustalanie co roku planów dotyczących polityki pieniężnej, które są przedstawiane Sejmowi.
 • Określanie zasad i kwestii stopy rezerwy, jakie obowiązują działające w Polsce banki.
 • Ustalanie wysokości stóp procentowych NBP.
 • Wskazywanie maksymalnej wysokości pożyczek, jakie zaciągać może NBP.

W jaki sposób kredytobiorca może zmniejszyć ryzyko związane ze zmianami oprocentowania kredytu?

Co warto dodać, konsument, który spróbował już nasz kalkulator zmiany stopy procentowej, może obrócić ryzyko związane z wahaniami stóp procentowych w pewnym stopniu na swoją korzyść. Może się to odbywać na dwa popularne sposoby.

 • Stała stopa oprocentowania kredytu.
  Jeżeli kredytobiorca obawia się ryzyka związanego z wahaniami stóp procentowych, może wybrać stałą wartość aktualną w momencie zaciągania kredytu. W ten sposób, niweluje on ryzyko drastycznego wzrostu raty kredytu w obliczu podwyższenia stóp przez RPP. Ceną tego jest jednak i ryzyko tego, że w przypadku obniżenia stóp konsument będzie płacić więcej bankowi z tytułu oprocentowania kredytu niż ci konsumenci, którzy zaciągnęli kredyt później lub wybrali zmienną stopę oprocentowania.
 • Zmienna stopa oprocentowania.
  W przypadku korzystnej koniunktury gospodarczej, jak ma to miejsce obecnie, wartym rozważenia rozwiązaniem może być wybranie zmiennych stóp oprocentowania kredytu. Tak zwany WIBOR 3m albo WIBOR 6m, to rozwiązania dopasowujące wysokość stóp oprocentowania do stawek regularnie co 3 lub 6 miesięcy. Jeżeli w tym czasie nastąpi obniżenie, to konsument w trakcie spłaty kredytu płaci mniej. Jeżeli jednak stopy wzrosną, to konsument będzie musiał płacić więcej – i tutaj skrywa się największe ryzyko związane z tym sposobem naliczania oprocentowania.

Kalkulator zmiany stopy procentowej – jakie odmiany stóp procentowych wyróżniamy?

Do kompetencji Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych należą ich następujące odmiany. Ich wysokość w momencie aktualizowania tego artykułu (marzec 2020) uległa zmianie zgodnie z obwieszczeniem Narodowego Banku Polskiego – stopy procentowe zostały obniżone, aby pobudzić polską gospodarkę. Oznacza to, że osoby zaciągające kredyty mogą liczyć na bardzo atrakcyjne ceny, co obrazują wartości, jakie obecnie przedstawia kalkulator zmiany stopy procentowej. Sytuacja, póki co, jest sprzyjająca.

 • Stopa referencyjna – 1,00%.
  Jest to podstawowa stopa procentowa w Polsce. Za jej pomocą wyraża się minimalną wartość, za którą bank realizuje operacje na rynku międzybankowym. Tyczy się to np. kwestii zakupu papierów wartościowych przez bank centralny, które mają prowadzić do zachowania lub przywrócenia równowagi na rynku finansowym.
 • Stopa lombardowa – 1,50%.
  Jest to najwyższa wartość oprocentowania kredytów, jakie bank centralny udziela bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Wartość ta zazwyczaj nie powinna być przekraczana. Możliwe jest to tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. kłopotów w krajowej gospodarce.
 • Stopa depozytowa – 0,50%.
  Za pomocą tego parametru wyrażana jest stopa procentowa jednodniowych depozytów. Banki komercyjne składają je w banku centralnym i wartośc stopy depozytowej określa najniższą możliwą wartość oprocentowania.
 • Stopa redyskontowa weksli – 1,10%.
  Ostatni parametr obrazuje stopę, za pomocą której bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych.

Stopa oprocentowania to nie wszystko – zawsze dokładnie weryfikuj całkowity koszt kredytu!

Jak już wspomniano wyżej, stopa oprocentowania jest istotnym, ale nie jedynym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość kredytu w banku. Wyróżnić można bowiem jeszcze inne, dodatkowe opłaty, które mają wpływ na to, ile ostatecznie zwrócimy bankowi w ramach spłacania kredytu i ile będziemy płacić miesięcznie w ramach raty.

 • Istotny wpływ na kosz kredytu ma prowizja. Jest to opłata, która naliczana jest w celu uzyskania zysków od udzielenia kredytu przez bank i pozwala mu czynić opłacalną samą usługę udzielania kredytów i związanych z formalności. W końcu zanim bank udzieli kredytu, trzeba jeszcze m.in. sprawdzić historię kredytową konsumenta, obliczyć jego zdolność kredytową, dokonać ewentualnego zastawu lub ubezpieczeń itd.
 • Kolejnym kosztem, który może mieć znaczenie przy całkowitym koszcie kredytu, jest jego ubezpieczenie. Banki nie wymagają go odgórnie, jednak niekiedy może się on okazać konieczny w przypadku klientów o gorszej zdolności finansowej. Ubezpieczenie kredytu może być też dobrym rozwiązaniem, jeżeli zaciąga się kredyt hipoteczny lub np. na zakup samochodu. Jest to w końcu mienie o dużej wartości. Zobowiązanie ma dużą wartość i ma bardzo rozłożony w czasie termin spłaty, dlatego aby uniknąć ryzyka wystąpienia problemów ze spłatą takiego kredytu ze względów np. kłopotów finansowych konsumenta, bank zabezpiecza się stosowną polisą.
 • W przypadku kredytów hipotecznych, warto też wspomnieć o dwóch dodatkowych kosztach. Są to po pierwsze opłaty związane z oszacowaniem wartości nieruchomości, która jest konieczna przy zaciągnięciu zobowiązania na zakup domu. Drugą opłatą jest podatek od czynności cywilno-prawnych.
Źródła:
 1. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm
 2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19980050052

Dodaj komentarz