Co wchodzi w skład kredytu? Koszty i formalności

Rynek usług bankowych rządzi się swoimi jasno ustalonymi zasadami. Choć produkty finansowe, jakie oferują banki, są silnie zróżnicowane, to łączy je wiele podobieństw. Tym bardziej są one uwydatnione, jeśli mowa o kredytach. Co wchodzi w skład kredytu i jakie formalności są z nimi związane?

Co wchodzi w koszt kredytu

Kredyty bankowe, choć reklamowane często jako proste i szybkie z pozyskaniu, zawsze wiążą się z szeregiem konkretnych formalności. Podobnie wygląda kwestia kosztów. Ubiegając się o tego typu zobowiązania, warto pamiętać o szeregu opłat, jakie się z nimi wiążą Pozwoli to nie tylko być lepiej przygotowanym na rozmowę z instytucją bankową, ale i sprawniej porównać np. oferty pomiędzy danymi bankami.

W przeciwieństwie do pożyczek, przy których okazji często można usłyszeć sformułowanie „pierwsza darmowa chwilówka”, kredyty już od samego początku wiążą się z opłatami. Ich wysokość jest rzecz jasna uzależniona od indywidualnych parametrów pożyczki, choć rodzaj większości opłat jest naliczana z tego samego tytułu. Koszty dodatkowe w przypadku pożyczek pozwalają bankom przede wszystkim czerpać korzyści finansowe z usług, jakie świadczą.

Poznajmy szczegółowe informacje o wszystkich kosztach, jakie doliczone są do dwóch sztandarowych produktów finansowych oferowanych przez banki.

Co wchodzi w skład kredytu hipotecznego i gotówkowego? Wspólne cechy

Podstawowe koszty kredytu

Spośród wszelkich parametrów składających się na koszt kredytu, warto wymienić na początku odsetki. Opłata ta jest bowiem podstawowym kosztem, jaki bank nakłada na konsumenta pożyczającego u niego pieniądze w formie kredytu. Ich wysokość jest oprocentowana w skali roku, co reguluje prawo. Odsetki nominalne nie mogą być wyższe od wyższe niż czterokrotności stopy lombardowej ustalanej przez Narodowy Bank Polski (NBP)1.

Co jeszcze wchodzi w skład każdego kredytu? Prowizja. Jest ona naliczana odgórnie i stanowi kolejne źródło zysku z udzielenia zobowiązania. Jeśli kredytu udzielono w formie ratalnej, to koszt prowizji rozkładany jest na tyle, ile jest rat kredytu. Spłacając miesięcznie zaległość, konsument ponosi m.in. koszt prowizji bankowej. Może się jednak i zdarzyć, że prowizja zostanie doliczona tylko do pierwszej raty kredytu gotówkowego.

Ostatnim stałym kosztem dla każdego kredytu gotówkowego i hipotecznego jest oprocentowanie. W zależności od okoliczności ustalonych przez kredytobiorcę i kredytodawcę, może ono być zmienne lub stałe. Oprocentowanie zmienne uzależnione jest od bieżących decyzji np. Rady Polityki Pieniężnej, a zatem ulega zmianom w czasie trwania kredytu. W przypadku korzystnych tendencji, może ono być niższe, niż w czasie uzyskiwania kredytu. Gdy jest jednak na odwrót – klient może płacić więcej podczas spłaty rat. Dodatkowo, w oprocentowanie zmienne wchodzi jeszcze marża na rzecz banku. Jej wysokość może podlegać negocjacji ze strony kredytobiorcy.

Oprocentowanie stałe z kolei to niezmienny parametr, który jest stały podczas całego okresu trwania kredytu gotówkowego i hipotecznego. Nie podlega on negocjacji, a bank nie ma wpływu na jego wysokość.

Kary za opóźnienia w spłacie rat

W przypadku nieterminowego spłacania rat kredytu, konsekwencje przewidziane przez bank mają podobną formę zarówno w przypadku kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego. Za opóźnienia mogą być naliczane karne odsetki, a w przypadku dłuższego zalegania z ratami i zarazem brakiem chęci porozumienia z bankiem – placówka ma prawo do np. wypowiedzenia umowy kredytu.

W takiej sytuacji, konsumenci, których nazywać można już bez wątpienia dłużnikami, mają w obowiązku spłacić od razu całą pozostałą kwotę kredytu. Wśród pozostałych, poważnych konsekwencji, wymienić można też m.in. windykację zewnętrzną, sądowy nakaz uregulowania długu i ostatecznie – egzekucję komorniczą.

Klauzula zawierająca koszty i konkretne konsekwencje braku terminowej spłaty rat kredytu zawiera się w umowie kredytu. Kredytobiorcę zatem uprzednio informuje się o tym, przez co poświadcza on swoją nabytą wiedzę na ten temat podpisem.

Kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny – co je odróżnia?

Dodatkowe koszty kredytu

Choć podstawowe części składowe kredytu takie jak odsetki, prowizja i oprocentowanie są cechą wspólną zarówno dla kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego, to nie brakuje i różnic w tej materii. Nacisk kładziemy tutaj na kredyt hipoteczny, przy którego okazji dochodzą koszty związane z dodatkowymi formalnościami, jakie trzeba w związku z nim uiścić.

Przy okazji uzyskiwania kredytu na mieszkanie, w całkowity koszt kredytu wlicza się jeszcze przede wszystkim koszt wyceny nieruchomości przez eksperta wyznaczonego przez bank. Koszt wypełnienia jego kompetencji spoczywać będzie także na kredytobiorcy.

Przeznaczenie kredytu

Podstawową cechą, która wyróżnia kredyt gotówkowy, jest jego przeznaczenie. Konsument zaciągający takie zobowiązanie nie musi ustalać sztywnego celu, do odróżnia go od kredytu hipotecznego. Pieniądze może przekazać na dowolne cele konsumpcyjne, jak np. zakup samochodu, wakacje, remont mieszkania itd. Stąd termin kredyt konsumencki. Jedyny warunek, jaki związany jest z przeznaczeniem kredytu gotówkowego to nieprzeznaczenie go na cele działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców opracowano bowiem odrębne kredyty o odrębnej specyfice.

W przypadku kredytu hipotecznego, jak sama wskazuje, jego przeznaczenie i cel podlegają ścisłemu ustaleniu. Panuje tutaj o wiele mniejsza swoboda, niż w przypadku kredytu gotówkowego. Kredyt hipoteczny musi być z wyłącznością przeznaczony na zakup mieszkania lub nieruchomości, które zostaje wskazane bankowi. Ten bowiem musi jeszcze dokonać wyceny, a hipoteka trafia potem do księgi wieczystej zakupionej na kredyt nieruchomości.

Zabezpieczenie

Także i w kwestii zabezpieczeń, dostrzec można istotne różnice pomiędzy kredytem gotówkowym a hipotecznym. W przypadku tego pierwszego, banki często nie wymagają jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń niż tylko oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, jeśli kredytobiorca nie będzie spłacać zobowiązania terminowo. W przypadku większych kwot, mogą wystąpić z prośbą do kredytobiorcy o wykupienie ubezpieczenia spłaty kredytu.

Jeśli mowa o kredytach hipotecznych – takie ubezpieczenie, bezwzględnie, wymaga się w każdym przypadku. Wynika to głównie z dużej wartości kredytu, jak i dużej wartości mienia, na jaki kredyt go bezpośrednio przeznaczono. Koszty takiego obowiązkowego ubezpieczenia wlicza się całkowity koszt kredytu. W efekcie, jest to kolejny koszt do raty kredytu.

Co wchodzi w skład kredytu? Potrzebne dokumenty

W kwestii wymaganych dokumentów, owszem, między kredytem gotówkowym a kredytem hipotecznym zachodzi kilka podobieństw. Przede wszystkim, w obu przypadkach wymaga się okazania dowodu osobistego, a także dodatkowej formy poświadczenia swojej tożsamości. Zazwyczaj jest to albo zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu, albo wyciąg z konta bankowego lub np. oświadczenie na piśmie o otrzymywaniu danej wysokości dochodów.

Skupiając się jednak na temacie samego kredytu hipotecznego, dochodzi szereg konkretnych formalności, których załatwianie zajmuje nierównomiernie więcej czasu, niż w przypadku kredytu gotówkowego. Wynika to naturalnie z zupełnie innej rangi kredytu hipotecznego – dotyczy ona zakupu domu lub mieszkania, co z reguły wymaga weryfikacji wielu dokumentów.

Mowa tutaj np. szeregu dokumentów potwierdzających sam fakt zakupu, czyli odpisy z księgi wieczystej oraz akty notarialne i umowy dotyczące zakupu.

Wypłata kredytu

Ostatnią kwestią, która istotnie odróżnia kredyt gotówkowy od hipotecznego jest aspekt wypłaty kredytu. W przypadku tego pierwszego, po spełnieniu wszelkich wymagań dotyczących weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej, kwotę kredytu kieruje się przelewem na konto konsumenta.

Jeśli mowa o kredycie hipotecznym, to oprócz wypłaty wiele banków nakłada na konsumenta jeszcze obowiązek wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na okres między przekazaniem pieniędzy, a wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Źródła:
  1. https://www.arslege.pl/zrodla-i-wysokosc-odsetek/k9/a4220/

Dodaj komentarz