Ubezpieczenie kredytu – czemu służy? Najważniejsze informacje i zasady

Ubiegając się o kredyt o większej wartości, warto przygotować się na szereg dodatkowych kosztów, który towarzyszy takiej transakcji. Zwrócenie pożyczonej kwoty to bowiem nie wszystko. Pierwsza grupa kosztów to środki, z jakich bank czerpie korzyści. Druga – zabezpieczenie na wypadek różnych okoliczności. Czemu służy ubezpieczenie kredytu? Oto wszystko, co warto wiedzieć.

po co jest ubezpieczenie kredytu

Różnego rodzaju kredyty to jedna z najpopularniejszych usług, jaką świadczą banki. W zależności od finansowych potrzeb konsumenta i weryfikacji, uzyskać można zróżnicowane pod względem warunków środki na sfinansowanie różnych celów. Przypatrując i przysłuchując się obecnym na każdym kroku reklamom usług bankowych, odnieść można wrażenie, że do pozyskania kredytu bankowego wystarczy naprawdę niewiele.

W dobie dynamicznego rozwoju bankowości internetowej, faktycznie, z usług bankowych można korzystać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Mowa tutaj szczególnie o kredytach. Z powodu coraz bardziej zaciekłej walki z usługami pożyczkowymi i pozabankowymi, banki starają się zachęcić do skorzystania ze swoich usług poprzez np. uproszczone formularze internetowe. Duży nacisk stawia się też na prostą i przejrzystą w nawigacji stronę internetową i jasno przedstawione warunki korzystania z usług. Ponadto – dobrze rozplanowaną, intuicyjną aplikację mobilną.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione informacje – istotnie, uzyskanie zobowiązania kredytowego jest dziś stosunkowo prostsze, niż jeszcze kilka lat temu. Wiele formalności można załatwić online, przy szybkiej weryfikacji ze strony banku. Niech dajmy się jednak zwieść pozorom – kredyt to nie tylko korzyści związane z uzyskaniem zastrzyku gotówki, ale i sporo obowiązków oraz kosztów dodatkowych. Dzisiaj skupimy się na jednym z najważniejszych – ubezpieczeniu kredytu.

Jakie dodatkowe koszty wiążą się z uzyskaniem kredytu bankowego?

Nie da się ukryć, że kredyt niesie ze sobą dużo potencjalnych korzyści dla konsumenta. Przede wszystkim, daje on dodatkowy zastrzyk gotówki na pilne wydatki. Uzyskując jednorazowo dużą kwotę (kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych) lub i mniejszą ilość środków, uzyskuje się możliwość na pokrycie ważnego wydatku. Niekiedy może to być spełnienie istniejących od dłuższego czasu planów lub i – marzeń. Poza omawianymi korzyściami należy jednak pamiętać, że kredyt to duże zobowiązanie i obciążenie dla domowego budżetu na kolejne miesiące, a nawet lata.

Na konsumencie ciąży obowiązek nie tylko spłaty kredytu w formie ustalonych odgórnie rat, które z czasem zwrócą bankowi całą pożyczoną sumę pieniędzy. Warto pamiętać o całkowitym koszcie kredytu. Składają się na niego następujące elementy.

 • Opłata przygotowawcza. Jest to koszt, jaki konsument ponosi w ramach procesu związanego z procesem weryfikacja i przygotowywania oferty kredytowej przez bank.
 • Prowizja. Jest to opłata, jaka naliczana jest przez bank w ramach kosztów za samo udzielenie kredytu. Z prowizji bank czerpie w dużej mierze największe korzyści związane z prowadzeniem usług kredytowych.
 • Oprocentowanie. Każdy kredyt, czy to hipoteczny, czy konsumpcyjny, podlega oprocentowaniu. Jego wysokość może mieć wymiar stały (uzależniony od aktualnej stopy oprocentowania ustalanej przez NBP1). Możliwa jest też zmienna stopa oprocentowania, np. wibor 3m lub wibor 6m. W ich ramach, oprocentowanie kredytu aktualizowane jest co 3 lub 6 miesięcy. Jeżeli stopa w tym okresie jest niższa, to konsument zyskuje na niższym oprocentowaniu i niższych kosztach. Jeżeli dzieje się na odwrót – to traci, płacąc więcej. To ryzykowne rozwiązanie, ale przy korzystnej koniunkturze warte rozważenia.

Sprawdź również: Cesja ubezpieczenia na bank – na czym polega?

Jakie opłaty mogą się jeszcze pojawić?

Wyżej wspomniane opłaty są ściśle uzależnione od wyników weryfikacji np. historii kredytowej, a także wysokości zarobków i szeroko pojętej kondycji finansowej. Podobna zależność zachodzi zresztą między wspomnianymi parametrami a ostateczną wysokością kredytu, na jaką bank jest się gotów zgodzić. Po wyliczeniu łącznej kwoty kredytu, doliczane są do niego wszystkie wspomniane opłaty i dopiero wtedy – poznajemy kwotę, jaką będzie trzeba zwrócić bankowi.

Czy to jednak wszystkie koszty, jakie konsument może ponieść wraz z uzyskaniem kredytu bankowego? W żadnym wypadku. Popularnym źródłem dodatkowego kosztu kredytu gotówkowego lub hipotecznego jest także ubezpieczenie kredytu. W dalszej części dzisiejszego wpisu, szczegółowo je scharakteryzujemy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Czemu służy ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to nic innego jak forma zabezpieczenia w razie wystąpienia nagłych i nieoczekiwanych problemów z jego spłatą. W zależności od rodzaju i łącznej kwoty kredytu, bank może wymagać wykupienia ubezpieczenia obowiązkowo lub dobrowolnie, pozostawiając wolną rękę konsumentowi. Ubezpieczenie kredytu w ostatnich latach zyskało na popularności, stanowiąc alternatywę dla innych, nieco mniej popularnych rozwiązań. Mowa tutaj np. o cesji wierzytelności, wekslach, zastawach mienia lub poręczeniach.

W przypadku kredytów konsumpcyjnych (gotówkowych), rzadko kiedy wymagane jest dokonanie poręczenia kredytu. Wynika to ze stosunkowo niewielkiej wartości tego typu zobowiązań, oscylujących zazwyczaj w granicach od kilkuset, przez kilka tysięcy do kilkunastu tysięcy złotych. Co innego w kwestii ubezpieczenia kredytu hipotecznego lub samochodowego. Są one zaciągane bowiem na o wiele bardziej kosztowne mienie, które spłacane jest w dłuższej perspektywie czasowej. Bardzo często ubezpieczenie może być jednak wymagane przez bank udzielający kredytu mieszkaniowego lub silnie zalecane.

Co za tym idzie, ryzyko pojawienia się nagłych i niespodziewanych sytuacji, które mogą pokrzyżować plany dotyczące spłaty, są potencjalnie spore. Ubezpieczenie kredytu ma na celu w takich przypadkach pomóc konsumentowi w spłacie, chroniąc go od popadnięcia w długi i zaległości finansowe na rzecz banku. W przypadku kredytów o niższych wartościach, ubezpieczenie spełnia oczywiście taką samą rolę. Wszystko jest tutaj jedynie kwestią odpowiednich proporcji.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Przybliżając pojęcie ubezpieczenia kredytu, nie sposób nie wspomnieć o tym, czy każdy kredytobiorca jest bezwzględnie zobligowany do wykupienia takiej formy zabezpieczenia. Jak wspomniano już wyżej przy wstępie do definicji – ubezpieczenie nie jest obowiązkowe przy każdym rodzaju kredytu. W przypadku popularnych kredytów konsumenckich, zwanych też gotówkowymi, ma ono formę fakultatywną. Innymi słowy, to konsument podejmuje decyzję, czy chce skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązania na wypadek określonych okoliczności.

Ubezpieczenie kredytu może jednak być obowiązkowe. Mowa tutaj oczywiście o kredytach np. hipotecznych lub samochodowych. Pozwala to zabezpieczyć spłatę kosztownego zobowiązania na wypadek różnych niespodziewanych lub nieszczęśliwych zdarzeń. Na określone rodzaje takich wypadków, przygotowano poniższe, spersonalizowane rodzaje ubezpieczeń kredytu.

Ubezpieczenie kredytu – jakie rodzaje wyróżniamy?

Pojęcie ubezpieczenia kredytu jest wyjątkowo obszerne i dotyczy różnego rodzaju usług. Opracowano je, biorąc pod uwagę różne, nagłe zdarzenia, które mogą doprowadzić do problemów z dalszą spłatą kredytów. Mogą one w końcu wywołać różnego rodzaju skutki i przynieść zróżnicowane konsekwencje.

Ubezpieczenie w razie utraty pracy

Jest to rodzaj ubezpieczenia, które dostępne jest zarówno dla tych konsumentów, którzy zaciągają kredyt hipoteczny, jak i gotówkowy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj zabezpieczenia na wypadek nagłej utraty pracy podczas spłacania zobowiązania bankowego. Ubezpieczający (często sam bank) w wypadku nastania takich okoliczności nie z winy kredytobiorcy, może pokryć koszty spłaty rat zobowiązania. Jest to zabezpieczenie grupowe, czyli takie, z którego skorzystać może zarówno pożyczający pieniądze, jak i jego rodzina.

Warto sprawdzić przy wykupieniu ubezpieczenia, czy bank nie zastrzega sobie, że spłaci tylko wybrane raty kredytu (np. dopiero po szóstej lub siódmej). Największe szanse na uzyskanie takiego zobowiązania mają osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także prowadzący działalność gospodarczą. Co warto dodać, aby uzyskać potencjalny dostęp do środków z ubezpieczenia, należy przedstawić np. świadectwo pracy lub inne dokumenty udowadniające, że praca została utracona nie z winy konsumenta.

Ubezpieczenie na życie

Ten rodzaj ubezpieczenia to kolejne zabezpieczenie grupowe, choć w tym przypadku – stanowi ono pomoc rzecz jasna dla owdowiałego małżonka i rodziny kredytobiorcy. Ubezpieczenie na życie, znane także jako ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy, pozwala dokończyć spłatę zobowiązania po odejściu zaciągającego zobowiązanie. Kwota środków przeznaczonych na ten cel jest uzależniona od tego, ile wynosi pozostała kwota zadłużenia na rzecz banku. Opisywany rodzaj zabezpieczenia można wykupić zarówno dla kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego.

Aby uzyskać środki z tego funduszu, rodzina zmarłego kredytobiorcy powinna przedstawić odpowiednie dokumenty. Zazwyczaj wystarczy tutaj pokwitowany akt zgonu. Nie może też zabraknąć pisemnego wniosku przedstawiającego chęć skorzystania z kredytu. Jeżeli działania w celu uzyskania środków z ubezpieczenia zostaną podjęte po terminie spłaty raty kredytu, to możliwe, że udzielone środki pokryją także ewentualne odsetki od opóźnionej spłaty zobowiązania.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Jest to kolejny rodzaj ubezpieczenia, który zaciągnąć można dla kredytu gotówkowego, a także hipotecznego. Jest ono też zaciągane na cele grupowe, czyli w razie potrzeby – korzysta z niego również rodzina kredytobiorcy. Środki z funduszu wypłacane są w przypadku, gdy zaciągający zobowiązanie ulega ciężkiemu wypadkowi lub choruje, która odbiera możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy. W celu skorzystania z tego rodzaju ubezpieczenia, konieczne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej ten stan rzeczy. Przyda się zarówno zaświadczenie lekarskie i dokumentacja związana z leczeniem, jak i zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa

To czwarte i ostatnie z wymienionych w tekście rodzajów ubezpieczenia kredytu, które zaciągane jest grupowo, zarówno dla kredytu mieszkaniowego, jak i gotówkowego. Jakby nie patrzeć, ten rodzaj zabezpieczenia jest bardzo podobny do wyżej opisanego ubezpieczenia od niezdolności do pracy. W tym przypadku jednak, fundusz ten dotyczy osób, które na skutek nieszczęśliwego wypadku doznały trwałych urazów. W efekcie, stały się one inwalidami bez szans na wyleczenie, co odbiera też możliwość wykonywania pracy. Środki z funduszu mogą zostać udzielone, jeśli kredytobiorca złoży stosowne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające opisywany stan rzeczy. Jak wyżej, potrzebne będzie m.in. zaświadczenie z ZUS i orzeczenie lekarskie o uzyskaniu trwałej niepełnosprawności.

Ubezpieczenie nieruchomości

Przechodzimy tutaj do ubezpieczeń, które dotyczą już ściśle kredytów zaciąganych na zakup lub budowę nieruchomości. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Istnieją dwa sposoby na wykupienie tej polisy, przez co konsument ma szerokie pole wyboru w sprawie sposobu zawarcia umowy ubezpieczenia. Pierwszy to samodzielne odszukanie interesującej oferty i przedstawienie jej bankowi, mając oczywiście na uwadze, że musi ona spełniać wymagania oferty kredytowej. Drugim z kolei rozwiązaniem jest zaciągnięcie ubezpieczenia kredytu w ramach współpracy z firmą ubezpieczeniową, którą proponuje bank. Najczęściej, jest to towarzystwo stale współpracujące z danym bankiem. Niekiedy, może to oznaczać lepsze warunki ubezpieczenia, jednak dla pewności – zawsze warto porównać je z ofertą zewnętrzną.

Ubezpieczenie nieruchomości to wartościowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych szkód w nieruchomości. Muszą one nastać niezależnie od działań kredytobiorcy. Mowa tutaj np. o kataklizmach (wichurze, powodzi) lub innych zdarzeniach losowych (uderzenie w budynek przez samochód). W przypadku pojawienia się tego typu okoliczności, środki z funduszu przekazywane są bankowi na spłatę pozostałych rat kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to kolejny rodzaj zabezpieczenia kredytu, który wykupuje się jedynie dla spłaty kredytu hipotecznego. Jego celem jest zabezpieczenie, stosunkowo krótkiego, okresu między udzieleniem środków kredytowych a dokonaniem wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Beneficjentem tej polisy jest bank, który uzyskuje z niej środki w sytuacji, gdy konsument nie rozpoczyna spłaty kredytu i zalega z kolejnymi ratami. Fakt wykorzystania takiego ubezpieczenia nie zwalnia oczywiście kredytobiorcy z obowiązku regulowania zobowiązania i obliguje go do jak najszybszego wywiązania się ze swoich określonych w umowie obowiązków.

Ubezpieczenie niskiego lub zerowego wkładu własnego

Szóstym i ostatnim przedstawionym dziś rodzajem ubezpieczenia kredytu będzie kolejne zabezpieczenie związane ze zobowiązaniami hipotecznymi. Ponownie, jego ścisłe przeznaczenie jasno określa nazwa. Ubezpieczenia tego typu zaciągane są za poradą lub namową banku w przypadku kredytów mieszkaniowych, na które konsumenci nie zgromadzili odpowiedniego wkładu własnego. Zazwyczaj wynosi on od 20 do 30% wartości nieruchomości (oszacowanej ostatecznie przez bankowego rzeczoznawcę).

W takich sytuacjach, bank prosi konsumenta o wpłatę takiej ilości środków, na jakie jest on sobie w stanie pozwolić. Różnica między oczekiwanym a otrzymanym wkładem własnym, podlega zabezpieczeniu. Jeśli zaciągający kredyt nie jest w stanie wnieść żadnego wkładu własnego, to ubezpieczenie pokryje całą kwotę oczekiwanej przez bank kwoty. Kredyt z takim zabezpieczeniem będzie odznaczał się wysokimi kosztami.

Uwaga! Opisywany rodzaj zabezpieczenia dotyczy tylko kredytów hipotecznych, w których przypadku spełniane są poniższe warunki.

 1. Bank wymaga określonej kwoty wkładu własnego do zakupu danej nieruchomości.
 2. Bank jest skłonny dopuścić wykupienie opisywanego ubezpieczenia w przypadku braku wniesienia wystarczającej kwoty wkładu własnego.

Ubezpieczenie kredytu – na jakie parametry zwracać uwagę?

Rozważając zaciągnięcie ubezpieczenia kredytu w określonym rodzaju, warto pamiętać i zwracać uwagę na kilka kluczowych informacji.

 1. Po pierwsze, zawsze należy dokładnie przeczytać warunki związane z ubezpieczeniem. Jak to bywa z zabezpieczeniami, towarzystwa zawsze określają nie tylko przykładowe okoliczności, w jakich środki z polisy mogą zostać wypłacone. Istnieją też zastrzeżenia i wyjątki, na które warto zwrócić uwagę. Dlaczego? Aby w przypadku chęci skorzystania z ubezpieczenia – nie przeżyć niemiłego rozczarowania. Więcej na ten temat w niższym akapicie pt. Ogólne Warunku Ubezpieczenia – wszystko, co musisz wiedzieć.
 2. Warto zwrócić też uwagę, które raty kredytu będą podlegać spłacie z funduszu ubezpieczeniowego w razie spełnienia wymaganych przesłanek. Jak wspomniano już wcześniej przy omawianiu rodzajów polis, banki zastrzegają sobie często określoną w kolejności ratę. Może to być np. szósta z kolei. W takim przypadku, niezależnie kiedy pojawi się kłopot ze spłatą kredytu, dopiero od tej raty ubezpieczyciel podejmie się działań. Warto zwrócić uwagę, czy umowa nie zastrzega sobie tego typu warunków.
 3. Załóżmy, że proponowana przez bank oferta ubezpieczeniowa nie jest dla konsumenta satysfakcjonująca. Co gorsza, bank nie daje wyboru innej oferty. W takiej sytuacji, nie warto kurczowo trzymać się jednego banku. Może się bowiem okazać, że w konkurencyjnej placówce uzyskamy większą swobodę w kwestii wyboru polisy ubezpieczeniowej. Może się też okazać, że sam konkurencyjny bank przedstawi warte uwagi zabezpieczenie. Porównując oferty ubezpieczeń kredytu, warto patrzeć na koszty i warunki, w jakich środki z polisy mogą zostać wypłacone.

Ogólne Warunku Ubezpieczenia – wszystko, co musisz wiedzieć

Nawiązując do powyższego akapitu, warto rozwinąć jeszcze kwestię zastrzeżeń i zasad związanych z umową kredytu. Przyjęło się je określać tzw. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Warto zwracać na to uwagę, gdyż zawarte tam zapisy określają niekiedy jasno sytuacje, w których środki z danego ubezpieczenia zostaną lub i nie zostaną wypłacone. Jeżeli ubezpieczyciel uzna, że kredytobiorca złamał zapisy OWU, to może on odmówić wypłaty środków z polisy. W jakich sytuacjach taki scenariusz może się sprawdzić? Spójrzmy na przykładowe okoliczności.

 • Jeżeli konsument zabezpieczył się od utraty pracy w trakcie ubezpieczenia, jednak zatrudnienie utracił z własnej winy.
 • Gdy kredytobiorca zabezpieczył się od niezdolności do pracy, ale uraz jest rezultatem uprawiania np. ryzykownych sportów ekstremalnych.
 • W sytuacji, w której kredytobiorca ubezpieczył nieruchomość zakupioną za kredyt hipoteczny, jednak uszkodzenie jej powstało z powodu działania konsumenta.
 • Jeśli konsument ubezpieczył się przy spłacie kredytu na życie, a popełnił samobójstwo lub poniósł śmierć z powodu swoich działań. Mowa tutaj np. o śmierci w wypadku spowodowanym niebezpieczną jazdą lub prowadzeniem pod wpływem substancji odurzających. Do takich okoliczności zalicza się też śmierć w wyniku choroby, o której istnieniu kredytobiorca wiedział, ale nie poinformował banku i towarzystwa, które udzielało zabezpieczenia kredytu.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Jeżeli w trakcie spłaty kredytu konsument uzna, że nie chce już dalej uiszczać składek ubezpieczeniowych, to istnieje możliwość dobrowolnej rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. Przyczyny podjęcia takiej decyzji mogą być różne. Kredytobiorca może np. uznać, że zabezpieczenie kredytu zbyt wiele go kosztuje i chce ograniczyć swoje wydatki związane ze spłacaniem zobowiązania. Może też uznać, że ubezpieczenie zostało wykupione na wypadek zbyt mało prawdopodobnego zdarzenia i jest to zbędne zobowiązanie.

Niezależnie od przyczyn takiej decyzji, konsument nie musi ich podawać ubezpieczającemu. Ponadto, może on też dokonać tego w dowolnym momencie trwania polisy. Ubezpieczenia są często opłacane z góry lub spłacane w comiesięcznych ratach. W przypadku wybrania pierwszej metody płatności za polisę, ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić nam niewykorzystane środki z polisy za pozostały okres jej trwania. Nakazuje to artykuł 813 Kodeksu Cywilnego2. W przypadku rat, po prostu przestajemy je dalej uiszczać.

Wniosek o zrezygnowanie z ubezpieczenia zobowiązania kredytowego należy złożyć w banku, który nam je udzielił. Pracownicy banku mogą podjąć się działań w celu przekonania konsumenta do dalszego ubezpieczania zobowiązania. Jeżeli jednak jest się pewnym swojej decyzji, to umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązana natychmiastowo. Niestety, bank może w takich okolicznościach podwyższyć koszty kredytu z racji utraty zabezpieczenia.

Więcej informacji na temat procedur i kosztów związanych z rezygnacją z ubezpieczenia kredytu sprawdzisz w naszym tekście: Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie kredytu a wcześniejsza spłata

U wielu kredytobiorców zdarzają się też sytuacje, w których założony plan co do spłaty kredytu okazał się zbyt rozległy. Na skutek np. poprawienia swojej sytuacji majątkowej lub pozyskania większej ilości gotówki, postanawiają oni przyspieszyć spłatę kredytu i szybciej wyzbyć się spod jarzma zobowiązania finansowego. Przyśpieszona spłata kredytu to popularna procedura, z której można skorzystać w większości banków. Niesie ona ze sobą jednak dodatkowe koszty, jakie bank nalicza z powodu utraty finansowych korzyści z pierwotnie zaplanowanych rat.

Jak wygląda przy tym kwestia ubezpieczenia takiego kredytu? W końcu wraz z przyśpieszoną spłatą, szybciej upływa też ważność zabezpieczenia. W tym przypadku, mamy do czynienia z taką samą zasadą, jak w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie regularnej spłaty kredytu. Jeżeli zobowiązanie zostało opłacone z góry, to w momencie przyśpieszonej spłaty kredytu, zwrócone zostają środki za niewykorzystany okres. Jeżeli z kolei ubezpieczenie było spłacane w ratach, to nie uiszcza się już więcej rat.

Czy warto skorzystać z ubezpieczenia kredytu?

Pora na podsumowanie przedstawionego dziś kompendium wiedzy na temat ubezpieczenia kredytu. Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane informacje, decyzja co do wykupienia dodatkowego zabezpieczenia zobowiązania finansowego (jeżeli nie jest to konieczne) pozostaje już w gestii konsumenta. Zachęcamy jednak do rozważenia największych korzyści, jakie zyskuje się przy okazji wykupienia dodatkowego zobowiązania kredytowego.

 • Posiadanie wartościowego zabezpieczenia na wypadek nieoczekiwanych, nieplanowanych i nagłych wydarzeń.
  Życie, jak wiadomo, bywa przewrotne. Niepożądane zdarzenia potrafią zaskoczyć, a ich konsekwencje mogą poważnie wpłynąć na panujący dotychczas porządek w życiu. Warto z tego względu posiadać finansowe zabezpieczenie. W razie wypadku, choroby bądź innych wydarzeń, środki z polisy nie tylko wspomogą konsumenta, ale i jego bliskich. Czym ta pomoc się przejawi? Kredyt, który nie będzie mógł być tymczasowo lub trwale spłacany, nie wpędzi kredytobiorcy w długi.
 • Komfort psychiczny na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń.
  Dobrze sprawdza się w tym przypadku popularne polskie powiedzenie – przezorny zawsze ubezpieczony. Świadomość posiadania ubezpieczenia przy spłacie kosztownego zobowiązania kredytowego może dla wielu oznaczać większy spokój ducha i komfort psychiczny. W dobie pośpiechu i wszechobecnego stresu, taki stan jest na wagę złota.

Inne, istotne korzyści z posiadania ubezpieczenia kredytu

 • Lepsza pozycja negocjacyjna podczas uzyskiwania kredytu.
  Główną przyczyną, dla której banki tak często nalegają, by wykupić ubezpieczenie kredytu, jest w dużej mierze chęć zyskania lepszej wiarygodności u konsumenta. Pożyczenie dużej kwoty pieniędzy, jakby nie patrzeć, obarczone jest sporym ryzykiem. Weryfikacja zdolności oraz historii kredytowej to jedno. Zabezpieczenie spłaty kredytu znacznie poprawia jednak notowania potencjalnego kredytobiorcy. Otwiera ono drogę nie tylko do negocjacji wyższej kwoty kredytu, ale i ustalenia dogodniejszej wysokości rat. Ubezpieczenie kredytu może też niekiedy dać szansę na wynegocjowanie niższych kosztów zobowiązania, jak np. marży czy prowizji.
 • Decydując się na ubezpieczenie kredytu, bank nie będzie od konsumenta wymagał innych zabezpieczeń.
  Najpopularniejszą alternatywą dla ubezpieczenia kredytu są np. zastawy kosztownego mienia. Jeżeli wolimy, aby czasowo bank nie stał się współwłaścicielem naszej nieruchomości, działki lub samochodu, to ubezpieczenie może okazać się najkorzystniejszym i najwygodniejszym rozwiązaniem. Nie będzie trzeba też rozważać innych metod, jak znalezienia poręczyciela kredytu. Znalezienie osoby, która zgodzi się na tak dużą odpowiedzialność, może być nie tylko trudne, ale i generalnie czasochłonne. Mówiąc o wyborze „mniejszego zła” w kontekście dostępnych zabezpieczeń, bierzemy oczywiście pod uwagę np. kredyty hipoteczne. Na ich spłatę, jak wiadomo, jakiekolwiek zabezpieczenie jest bowiem zawsze wymagane.
Źródła:
 1. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm
 2. https://www.lexlege.pl/kc/art-813/

Dodaj komentarz