Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Ubiegając się o zobowiązanie w banku, warto pamiętać o dodatkowych kosztach, jakie się zawsze z nim wiążą. Niektóre z nich, jak odsetki czy prowizja, są nieodłączną częścią kredytu. Inne, jak ubezpieczenie, nie są niezbędne przy każdej usłudze bankowej. Wielu konsumentów się jednak na nie decyduje. Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, gdy wcześniej się je wykupiło? 

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu

Istnieje szereg popularnych pojęć, które są nieodłączną częścią usług bankowych. Z dużą częścią z nich, konsument spotyka się podczas choćby ubiegania się o kredyt. Odsetki, prowizja, a także ubezpieczenie kredytu to terminy, o których słyszymy chociażby raz. Związane są one z zagadnieniem dodatkowych kosztów zobowiązania, z których nie wszystkie muszą być obowiązkowo poniesione przez klienta banku.

Odsetki, koszty oprocentowania i prowizja należą do grona standardowych opłat, jakie ponosi każdy klient banku. To bowiem dzięki nim instytucje czerpią główny zysk z usług udzielania kredytów. Poza tym, istnieją jeszcze inne, dodatkowe koszty, które konsument ponosi w innym celu. Na przykład ubezpieczenie – bank może poprosić konsumenta o wykupienie takiego rodzaju usługi w celu dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Ma to miejsce najczęściej w przypadku kredytów hipotecznych lub innych kredytów zaciąganych na zakup kosztownego mienia – np. samochodu czy pojazdu dostawczego lub na cel otwarcia firmy.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu, jak wspomniano wyżej, może być niezbędne w przypadku kredytów na kosztowny zakup. O ile nie nakazują tego żadne przepisy, tak bank może uznać to za niezbędny środek na cel zabezpieczenia zobowiązania. Inaczej wygląda sprawa w kwestii kredytów gotówkowych i pożyczek bankowych, czyli zobowiązań zaciąganych na o wiele mniej kosztowne wydatki.

W takim przypadku, wykupienie ubezpieczenia to zazwyczaj dobrowolna inicjatywa konsumenta. Może on wykupić dodatkowe ubezpieczenie na cel zabezpieczenia spłaty zobowiązania, jednak banki mogą udzielić kredytu na niższe kwoty także i bez takiej formy zabezpieczenia.

Zobacz również artykuł: Cesja ubezpieczenia na bank – na czym polega?

Czy warto ubezpieczyć kredyt?

Podjęcie decyzji o wykupieniu ubezpieczenia kredytu to kwestia dokonania przez konsumenta rachunku korzyści i strat. Nie ulega wątpliwości, że warto taką możliwość poważnie rozważyć. Jak wspomniano wcześniej, ubezpieczenie kredytu to przede wszystkim forma zabezpieczenia przed nieoczekiwanymi wydarzeniami losowymi dla konsumenta. W zależności od rodzaju konkretnej polisy ubezpieczeniowej, konsument może uzyskać finansową ochronę na wypadek różnych okoliczności.

 • W przypadku nagłego zachorowania.
 • Gdy ulegnie się wypadkowi.
 • W razie trwałego kalectwa.
 • Jeśli utraci się pracę.
 • Gdy załamaniu ulegnie sytuacja finansowa.
 • W przypadku śmierci.

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie kredytu może nie tylko zabezpieczyć na przyszłość sytuacją finansową konsumenta, ale i jego bliskich. W końcu problemy finansowe wynikające z wyżej wspomnianych czynników w naturalny sposób mogą wpłynąć na problemy ze spłatą rat kredytu. W efekcie, konsument może zostać objęty windykacją, a w dalszej perspektywie także działaniami komornika. Przez losowe wydarzenie, na które nie wykupiono ubezpieczenia, można zatem popaść w długi lub nawet utracić majątek. Opisywana forma zabezpieczenia kredytu zatem doskonale realizuje powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony”.

Inną korzyścią z wykupowania ubezpieczenia kredytu jest też stosunek do takiej transakcji przez bank. Wykupienie ubezpieczenia nawet w sytuacji, gdy nie wymaga tego bank traktowane jest przez niego jako wartościowe, dodatkowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Może to zatem wpłynąć np. na wysokość miesięcznej raty lub ustalenie innych, szczegółowych parametrów kredytu bankowego. Innymi słowy, ubezpieczenie może oznaczać tańszy kredyt na lepszych warunkach!

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie kredytu jest stosunkowo kosztownym wydatkiem, którego wykupienie zazwyczaj poprzedza podpisanie stosownych dokumentów i wcześniejsze rozważania konsumenta. Jednakże już w trakcie obowiązywania kredytu ma on pełne prawo do zmiany decyzji. W ten sposób, kredytobiorca może zrezygnować z ubezpieczenia kredytu i tym samym wypowiedzieć jego umowę. Konsument może tego dokonać w dowolnym momencie trwania kredytu – zarówno na początku, jak i pod koniec spłacania rat za zobowiązanie.

Zanim się jednak podejmie taką decyzję – warto poważnie ją przemyśleć. Przede wszystkim, rezygnując z ubezpieczenia kredytu konsument traci finansowe zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych, nieszczęśliwych wypadków i wiążących się z tym następstw.

O czym należy pamiętać przed podjęciem decyzji o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu?

Dużym problemem po rezygnacji z ubezpieczenia jest utrata przez bank wartościowego zabezpieczenia, które podczas udzielania kredytu i przedyskutowywania jego warunków brał pod uwagę.  Może się przez to okazać, że bank na wiadomość o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu, poprosi konsumenta o ponowną wizytę w banku w celu rozmowy na temat dalszej współpracy. Bank może poinformować o podwyższeniu marży uzyskiwanej z kredytu, co wpłynie na wyższą miesięczną ratę.

Z tego względu, przed rozpoczęciem sporządzania wniosku o rezygnację, należy odnaleźć najpierw umowę kredytu. Należy ją dokładnie przeczytać, odszukując informacje, jakie zawarł bank w kontekście rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. Warto się upewnić, jakie konsekwencje ponosi się za rezygnację z tego zobowiązania. Należy sprawdzić, czy np. nie są zmieniane warunki kredytu, nie ulegają zmianie dodatkowe koszty, nie zmieniają się raty itd.

Ponadto, jeżeli podejmie się już decyzję o zrezygnowaniu z ubezpieczenia, to warto ocenić, czy zależy nam na błyskawicznym wypowiedzeniu umowy i ustaniu obowiązywania ubezpieczenia. Jeżeli tak, warto złożyć wniosek w pierwszej połowie miesiąca, aby mieć pewność, że do końca jego trwania wszystko zostanie odnotowane i zatwierdzone. Umowa kredytu po rozwiązaniu zawsze przestaje obowiązywać od ostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego.

Jak napisać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu?

Jeżeli po wnikliwej ocenie strat i korzyści, jakie uzyska się po wycofaniu się z ubezpieczenia kredytu podejmie się decyzję co do złożenia wniosku, czas poznać niezbędne informacje do jego sporządzenia. Przede wszystkim, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu sporządza się w sposób pisemny. Na takim dokumencie potrzebne będzie kilka istotnych informacji, które będą kluczowe przy rozpatrywaniu.

 • Niezbędne będzie na początek imię, nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy i adres zamieszkania rezygnującego kredytobiorcy.
 • Następnie podać trzeba także datę i miejsce urodzenia.
 • W dalszej kolejności zawrzeć trzeba też numer karty kredytowej oraz banku, w jakim uzyskano ubezpieczony kredyt.
 • Podać trzeba też numer umowy kredytu.
 • Nie może też zabraknąć numeru i serii polisy ubezpieczeniowej, jaki zawarto na umowie ubezpieczenia
 • W treści umowy, konsument musi podać nazwę ubezpieczyciela, który udzielił ubezpieczenia na kredyt.
 • Nie można też zapomnieć o prośbie dokonania przez ubezpieczyciela zwrotu składki ubezpieczeniowej na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, którego (trzeba wskazać) właścicielem jest podana osoba.
 • Na koniec niezbędne będzie podanie miejscowości, daty i podpisu zarówno kredytobiorcy rezygnującego z ubezpieczenia kredytu, jak i przedstawiciela agenta.

W jakiej formie można złożyć wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu?

Sporządzony wedle wyżej wspomnianych wytycznych wniosek, konsument może złożyć w stacjonarnej placówce banku, w którym uzyskał kredyt. Ponadto, może też tego dokonać drogą pocztową, wysyłając sporządzony wniosek np. listem poleconym, aby dotarł on jak najszybciej i przez to – jak najszybciej doczekał się wglądu i rozpatrzenia. Na rozpatrzenie czekać można różnie. Niekiedy mogą to być dwa tygodnie, w innych przypadkach na odpowiedź będzie trzeba czekać dłużej – około miesiąca. Po wysłaniu wniosku do banku warto zatem zadzwonić do placówki z pytaniem o przewidywany czas, jaki zajmuje rozpatrzenie wniosku.

Zrezygnowanie z ubezpieczenia kredytu a zwrot kosztów

Podobnie jak inne polisy ubezpieczeniowe, także i ubezpieczenie kredytu bankowego może być opłacone przez konsumenta na dwa popularne sposoby. Jednym będzie jednorazowe pokrycie kosztów ubezpieczenia, bez obowiązku stałej spłaty w drobnych częściach. Inną metodą jest z kolei spłata ratalna, w formie równo rozłożonych składek. W przypadku drugiej metody, zasada dalszych kosztów ubezpieczenia przez konsumenta jest prosta. Z dniem zatwierdzenia jego wniosku o rezygnację z ubezpieczenia zobowiązania, przestaje on po prostu spłacać kolejne składki za ubezpieczenie.

Jeśli jednak konsument opłacił ubezpieczenie jednorazowo, to naturalnie może on domagać się zwrotu kosztów po zrezygnowaniu z ubezpieczenia. Prośbę o zwrot takich środków można załączyć na wyżej wspomnianym wniosku, podając wówczas informacje o rachunku bankowym, na jaki zwrot chce się uzyskać. Ubezpieczyciel po zatwierdzeniu wniosku dokonuje wówczas zwrotu środków w proporcjonalnej do okresu kredytu kwocie, za jaki ubezpieczenie by dalej obowiązywało. Zwrot jest zazwyczaj wykonywany najpierw do banku, w jakim klient posiada swój rachunek. Dopiero bank zajmuje się bezpośrednim przekazaniem należnej sumy pieniężnej do konsumenta.

Czy ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić koszty ubezpieczenia?

Tak, obowiązek ubezpieczyciela do zwrotu pozostałych po wycofaniu się z ubezpieczenia kosztów wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego. Jak mówi artykuł 8131, składka ubezpieczeniowa wyliczana jest na podstawie trwającego okresu ubezpieczenia. Gdy polisa zostanie wygaszona przed upływem jej ważności, to osobie, która ją wykupiła ma prawo do uzyskania zwrotu pozostałej po rozwiązaniu umowy kwoty.

Ile wyniesie zwrot kosztów ubezpieczenia?

To jest już uzależnione od kilku, podstawowych czynników wiążących się zarówno z samym ubezpieczeniem, jak i kredytem, na którego cel polisa została wykupiona.

 • Znaczenie ma wysokość kredytu, gdyż proporcjonalnie do jego kwoty ustalana jest wysokość ubezpieczenia takiego zobowiązania.
 • Istotne jest to, czy ubezpieczenie spłacane jest ratalnie lub też czy pokryto je jednorazową wpłatą. Zwrot podlega naturalnie, jak już wspomniano, tylko w drugim przypadku.
 • Znaczenie będzie mieć też moment, w jakim zdecydowano się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Im dalej końca trwania tym polisy, tym kwota zwrotu będzie oczywiście większa.
 • Dokładna kwota zwrotu kosztów ubezpieczenia równa będzie wysokości składek za niewykorzystany, pozostały okres ubezpieczenia kredytu.
Źródła:
 1. https://www.lexlege.pl/kc/art-813/

Dodaj komentarz