Kredyt bez zgody współmałżonka

Wbrew temu, co może się wydawać, wzięcie kredytu bez zgody współmałżonka nie należy do rzadkości. W wielu przypadkach wystarczy tylko jeden podpis na umowie kredytowej i minimum formalności, by środki trafiły na nasze konto. Pamiętajmy jednak, że pieniądze pożyczone przez jednego z małżonków, mogą wpłynąć na sytuację materialną drugiego.

Kiedy sami możemy wziąć kredyt?

Bank może udzielić kredytu bez zgody drugiej osoby nawet wtedy, gdy między małżeństwo pozostaje we wspólnocie majątkowej. Kwota udzielonego zobowiązania nie będzie jednak zbyt wysoka.

Indywidualnie możemy zaciągnąć kredyt:
-na pokrycie bieżących spraw życia codziennego,
-na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny,
-dotyczący czynności związanych z naszą działalnością zarobkową.

kredyt bez małżonkaJeśli bierzemy kredyt bez zgody współmałżonka, bank oszacuje jedynie naszą zdolność kredytową. Kiedy warto wziąć kredyt samodzielnie? Chociażby wtedy, gdy osoba z którą jesteśmy w związku nie pracuje, nie może udokumentować swoich dochodów lub ma negatywną historię kredytową. We wszystkich tych przypadkach wzięcie kredytu „we dwoje” jedynie zaniżyłoby naszą zdolność kredytową. Od osoby podpisującej umowę bank zażąda zaświadczenia o dochodach, zgody na sprawdzenie w bazach dłużników i informacji o zatrudnieniu. Sytuacja materialna i osobista drugiego z małżonków nie będzie analizowana. Wszystkich związanych z kredytem formalności możemy dokonać bez jego zgody, a nawet…wiedzy. Dopóki kredyt jest terminowo spłacany, bank nie ma obowiązku informować drugiego z małżonków o powstaniu zobowiązania.

Czy odpowiadamy za długi małżonka?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jesteśmy odpowiedzialni za długi małżonka, jeśli zostały zaciągnięte bez naszej zgody. Dotyczy to również małżeństw ze wspólnotą majątkową, czyli większości polskich par. Warto jednak wiedzieć, że wierzyciel ma prawo zażądać zaspokojenia roszczenia (spłaty długu) z majątku wspólnego małżonków pod warunkiem, że druga strona wyraziła zgodę na powstanie zobowiązania. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym próżno szukać informacji na temat tego jaką formę ma mieć taka zgoda. Teoretycznie może być ona wyrażona ustnie, jednak w praktyce banki nalegają na to, by pod umową kredytową widniały podpisy obojga małżonków. Ponadto, wyrażenie zgody można udowodnić tylko dokumentem (urzędowym lub prywatnym).

Jeśli ten, kto zaciągnął kredyt przestanie go spłacać, a druga osoba nie wiedziała o kredycie, bank lub komornik nie będą miały prawa żądać zaspokojenia roszczenia z majątku tego małżonka, który pieniędzy nie pożyczył. Natomiast jeśli małżonkowie wzięli kredyt wspólnie, mają obowiązek razem go spłacać (taki obowiązek będzie istniał nawet po rozwodzie).

Kredyt bez zgody współmałżonka – ile można dostać?

Wprawdzie Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa maksymalnej kwoty o jaką możemy ubiegać się bez zgody współmałżonka, ale w praktyce banki „limitują” wysokość takich zobowiązań. Przeglądając ofertę kredytów gotówkowych można zauważyć, że maksymalna kwota na jaką możemy liczyć wynosi  20 000 złotych. Podpis na umowie tylko jednego kredytobiorcy w większości banków wystarczy do pożyczenia od 10 000 do 20 000 złotych. Ostateczna kwota, którą możemy otrzymać ustalana jest indywidualnie w oparciu o naszą historię kredytową i zdolność kredytową.

Kto odpowiada za spłatę?

Za spłatę kredytu zgodnie z art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odpowiada ten małżonek, który go wziął. Prawo dość dobrze chroni w tym zakresie interesy osób, które nie podpisały intercyzy. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązanie, to bank będzie egzekwował zwrot długu z jego majątku osobistego. Majątek osobisty dłużnika to mienie i prawa, które należą tylko do niego. Do majątku osobistego zalicza się:
-przedmioty zakupione przed zawarciem małżeństwa,
-zaległe wynagrodzenie za pracę,
-przedmioty służące do zaspokojenia celów osobistych (np. biżuteria, sprzęt sportowy),
-przedmioty uzyskane na drodze dziedziczenia i darowizny,
-prawa autorskie oraz prawa pokrewne,
-prawa przysługujące tylko jednej osobie (np. świadczenia pochodzące z alimentów).

Gdy mimo braku zgody drugiej strony należność jest ściągana z jej majątku, należy złożyć odpowiednie pismo do wierzyciela i wyjaśnić zaistniałą sytuację. Jeśli to nie wystarczy, konieczne może okazać się powiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Kredyt na potrzeby rodziny

Wyjątkiem od opisanej sytuacji jest ta w której współmałżonek wziął kredyt na zaspokojenie potrzeb rodziny. Zalicza się do nich opłacenie rachunków, sfinansowanie wyprawki szkolnej, zakupy spożywcze, wakacje, odzież, sprzęty gospodarstwa domowego i żywność. Za kredyt wzięty na pokrycie takich wydatków małżonkowie odpowiadają oboje, nawet jeśli jedno z nich nie wiedziało o powstaniu zobowiązania.

Warto wiedzieć, że takie kredyty udzielane są na niewielkie kwoty, dzięki czemu jeśli dojdzie do rozprawy sądowej, bank nie będzie miał problemu z udowodnieniem tego na co zostały pożyczone pieniądze. Jeśli uda się wykazać, że kredyt został wzięty po to, by zaspokoić potrzeby rodziny, to małżonkowie będą w takim samym stopniu odpowiedzialni za jego dalszą spłatę.

Z kolei jeśli współmałżonek zgodził się na kredyt, to przy braku spłaty, bank będzie miał prawo upomnieć się o nią z ich wspólnego majątku. Za majątek wspólny art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uznaje pobierane przez małżonków wynagrodzenie za pracę, dochody, których źródłem jest inna działalność zarobkowa, dochody z majątku wspólnego i osobistego.

Kiedy zgoda jest konieczna?

Zgoda współmałżonka na wzięcie kredytu nieodzowna jest wówczas, gdy chcemy pożyczyć wysoką kwotę lub zaciągnąć kredyt hipoteczny. Takiej zgody potrzebujemy wtedy, gdy nie podpisaliśmy intercyzy. Wspólnota majątkowa powstaje między małżonkami automatycznie wraz z zawarciem związku. Małżonek, który zgadza się na kredyt, podpisuje stosowny wniosek (nie wystarczy ustna zgoda).

Kredyt a rozdzielność majątkowa

Jeśli mamy ustanowioną rozdzielność majątkową nie potrzebujemy zgody drugiej strony na zaciągnięcie kredytu. Intercyza likwiduje majątek wspólny pomiędzy małżonkami i ci zaczynają gromadzić go oddzielnie. Co za tym idzie – tak też mogą wnioskować o wszelkie zobowiązania finansowe. Dotyczy to również sytuacji w której interesuje nas kredyt na dużą kwotę. Przy rozdzielności majątkowej małżonkowie nie odpowiadają za swoje zobowiązania.

Kredyt bez zgody współmałżonka. Podsumowanie

Kredyt bez zgody małżonka przy wspólnocie majątkowej jest wprawdzie możliwy, ale o pożyczeniu wysokiej kwoty możemy zapomnieć. Jako jedyni kredytobiorcy nie otrzymamy także kredytu hipotecznego. Inaczej wygląda sytuacja osób, które podpisały intercyzę, te wszystkie zobowiązania finansowe mogą zaciągać „na własną rękę”. W obu przypadkach za terminową spłatę kredytu odpowiada ten, kto podpisuje umowę. Tym samym ustawodawca zabezpieczył nas przed finansową odpowiedzialnością za kredyt, który to nie my wzięliśmy. Wyjątkiem jest kredyt na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny. Wtedy, chociaż to nie nasze nazwisko widnieje na umowie kredytowej, będziemy musieli go spłacić.

Dodaj komentarz