Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w Polsce – czy pochodzenie ma znaczenie?

Według danych MSWiA, w 2017 roku obcokrajowcy nabyli w Polsce – 6,4 tys. lokali. Nic dziwnego, w końcu z roku na rok, liczba osób osiedlających się w naszym kraju wzrosła o 60%. Ci, którzy posiadają aktualne dokumenty mogą starać się o kredyt hipoteczny na kupno własnego mieszkania. Jak wygląda całościowa procedura wnioskowania i jakie warunki stawiają banki?

hipoteka dla obcokrajowcaKredyt hipoteczny popularny nie tylko wśród Polaków!

Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Widać to szczególnie teraz – przy stosunkowo niskich stopach procentowych i pnących się do góry wynagrodzeniach. O ile w przypadku kredytu mieszkaniowego, gotówka nie może zostać przeznaczona na inny cel niż kupno lub budowa nieruchomości, tak przy hipotece posiadamy większą dowolność, w wykorzystywaniu środków. Korzysta z tego, spora rzesza obcokrajowców, którzy coraz chętniej decydują się na długoterminową inwestycję w Polsce.

Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, z dnia 24.03.1920 roku oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, z dnia 20.06.2012 roku – cudzoziemiec, który planuje kupić lub użytkować na własność nieruchomość, musi przedtem nabyć zgodę ministra do spraw wewnętrznych. Takie zezwolenie wydawane jest na podstawie złożonego oświadczenia. Ponadto niezbędne jest dokonanie opłaty skarbowej, której koszt sięga blisko 2 tys. zł i zawiera: opłatę wydania zezwoleniapromesępełnomocnictwo oraz zaświadczenia. Oprócz tego osoba, która ubiega się o hipotekę musi wykazywać szczególne więzi z Polską. W tym:

 • Potwierdzić swoje pochodzenie czy polską narodowość,
 • Wstąpić w związek małżeński z obywatelem RP,
 • Posiadać zezwolenie na pobyt w kraju

Równoległe, nabycie nieruchomości nie może naruszać i ograniczać bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. W treści ustawy podkreślone są również sytuacje, w których obcokrajowiec ma prawo zakupić inwestycję bez zezwolenia.

kredyt dla obcokrajowcaHipoteka dla obcokrajowca – wymagania banków

Tak, jak w przypadku Polaków, którzy starają się o otrzymanie kredytu, tak i obcokrajowcy muszą liczyć się z tym, że bank będzie wymagał od nich pliku różnych dokumentów oraz spełnienia określonych warunków. W niektórych placówkach, karta stałego pobytu wraz z paszportem zagranicznym mogą być jedynymi dokumentami do okazania. Natomiast są i kredytodawcy, którzy oczekują wyższego wkładu własnego oraz szereg innych dokumentów. Między innymi:

 • Dokument tożsamości – paszport i drugi dokument ze zdjęciem,
 • Zaświadczenie o zameldowaniu,
 • Aktualne zezwolenie o pracę,
 • Dokumenty tyczące się nieruchomości,
 • Wyciągi z konta bankowego lub paski płacowe, za ostatnie 3 miesiące,
 • Zaświadczenie z polskiego odpowiednika rejestru BIK wraz z tłumaczeniem przysięgłych – co ważne, nie w każdym kraju powołana jest tego typu instytucja. Dlatego brak powyższej informacji, nie wpłynie na rozpatrzenie wniosku,
 • Poświadczenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nawet przez co najmniej 5 lat,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach

Powyższa papierologia to lista orientacyjna, która służy lepszym zabezpieczeniom. W końcu, co bank to inny sposób weryfikacji. Dlatego, w trakcie wysłania zapytania kredytowego, wnioskujący może otrzymać określony zestaw dokumentów do złożenia. Dobrze jest również, gdy osoba ubiegająca się o kredyt, przynajmniej w stopniu komunikatywnym posługuje się językiem polskim. Wbrew powszechnej opinii, nawet biegła znajomość angielskiego nie gwarantuje pełnego zrozumienia skomplikowanych formuł oraz paragrafów, których wiedza niezbędna jest dla zawarcia umowy kredytowej!

Nieruchomość, czyli …

W polskich regulacjach prawnych rozróżnia się kilka typów nieruchomości. Najważniejsze z nich to:

 • Mieszkanie – niezależny i samodzielny lokal, który obcokrajowiec może zakupić bez zezwolenia! W takiej sytuacji, nie jest zmuszony do prawnego składania wniosku o zezwolenie na kupno lokalu. Dzięki temu, w dowolnym momencie może stać się jego pełnoprawnym właścicielem. Taki cudzoziemiec powinien również legitymować się: wizą, zezwoleniem na zamieszkanie na określony czas lub na osiedlenie się, posiadać status rezydenta. Co więcej, nie musi nawet mieszkać w Polsce. Niestety- nie każdy z tych wymogów pozwoli na ubieganie się o hipotekę!
 • Dom lub nieruchomość gruntowa – cudzoziemiec chcący zakupić dom lub grunt musi złożyć do MSWiA wniosek, o wydanie odpowiedniego zezwolenia. Faktem jest, że nie wymaga się tego dokumentu od osoby mieszkającej w Polsce, od co najmniej 5 lat (czyli od momentu otrzymania przez nią pozwolenia na pobyt stały lub w formie rezydenta długoterminowego). W podobnej sytuacji są również obcokrajowcy, którzy po spełnieniu powyższych zezwoleń, od przynajmniej 2 lat pozostają w związku małżeńskim, z obywatelem RP. Wówczas pozwolenie od MSWiA będzie konieczne tylko wtedy, gdy nabywana inwestycja znajduje się w strefie nadgranicznej lub gdy powierzchnia kupionych gruntów rolnych, przewyższa powierzchnię ustawową.

Wniosek do MSWiA – jakie informacje powinny się w nim znaleźć?

Dobrze skonstruowany wniosek o zezwolenie kupna domu lub działki powinien zawierać:

 • Dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania
 • Oznaczenie dotyczące nabywanej inwestycji – w przypadku gruntu będzie to: tytuł prawny nieruchomości, województwo, miejscowość, gmina, ulica, numer ewidencyjny działki, powierzchnia w hektarach, numer księgi wieczystej, cechy zabudowy. Natomiast, gdy inwestycja tyczy się budynku, wniosek musi zawierać: numer budynku, powierzchnię w m2, województwo, miejscowość, gminę i adres.

Ponadto, kupno domu wiąże się z :

 • Uzasadnieniem celu nabycia nieruchomości – np. zaspokojenie potrzeb rodzinnych, 
 • Okazaniem środków finansowych wystarczających do nabycia inwestycji,
 • Określeniem rodzaju zdarzenia prawnego, dzięki któremu obcokrajowiec kupi posiadłość – np. zawarcie umowy kupna-sprzedaży, w obecności notariusza,

wniosek o kredyt dla obcokrajowcaSam wniosek to nie wszystko! Czego brakuje?

Mogłoby się wydawać, że samo oświadczenie zawierające wszelkie najważniejsze informacje o przyszłym kredytobiorcy z zagranicy, w zupełności wystarczy. Nic bardziej mylnego! Oprócz wspomnianego wniosku konieczne jest także dołączenie pliku dokumentów, w tym:

 • Zaświadczenia potwierdzającego więzi wnioskującego z nowym krajem – może to być odpis aktu małżeństwa, zezwolenie na pobyt, otrzymanie obywatelstwa czy dokumenty ze stanu cywilnego,
 • Odpis/kserokopia dokumentu tożsamości
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich środków pieniężnych na zakup nieruchomości
 • Oświadczenie z banku potwierdzające ciągłość dochodów
 • Dokument zbywcy potwierdzający sprzedaż inwestycji na rzecz cudzoziemca
 • Zaświadczenie opisujące nabytą nieruchomość – czyli odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów

Pochodzenie kredytobiorcy – czy ma duże znaczenie dla banku?

Jeszcze jakiś czas temu, szansę na otrzymanie hipoteki w Polsce posiadali obywatele UE. Obecnie – banki coraz częściej pozytywnie rozpatrują wnioski osób z Ukrainy, Białorusi czy państw strefy Schengen, a także USA i Kanady. Ba – dla tych pierwszych, niektóre placówki przygotowują specjalne oferty bankowe!

Mimo wszystko, ważniejsze niż pochodzenie wnioskodawcy ma dla banków wiarygodność oraz ocena zdolności kredytowej – która podobnie, jak w przypadku polskich kredytobiorców będzie rozpatrywana na identycznych warunkach. Tak więc, po złożeniu wniosku, kredytodawca rozpocznie wnikliwą ocenę scoringu kredytowego, podczas którego sprawdzi:

 • Staż pracy cudzoziemca,
 • Jego wykształcenie oraz stan cywilny,
 • Przedsiębiorstwo, w którym zatrudniony jest kredytobiorca,
 • Okres posiadania rachunku bankowego w Polsce oraz czas legalnego pobytu w kraju

Jednak, każdy bank to inna polityka działania. Obcokrajowiec może spotkać się więc z sytuacją, w której pomimo spełnienia warunków kredytowych, zostanie uznany za klienta podwyższonego ryzyka. A co za tym idzie – otrzyma gorsze warunki kredytowania lub w najgorszym wypadku jego wniosek zostanie odrzucony.

Małżeństwo z polskim partnerem ułatwi procedurę kredytową?

I tak, i nie. Są sytuacje, w których obcokrajowiec będący w związku małżeńskim z obywatelem Polski, pozytywnie wpłynie na zobowiązanie i zwiększy wiarygodność kredytową. Zaciągnięcie wspólnej hipoteki świadczy bowiem o przywiązaniu do kraju, w którym pobyt wydaje się być pewny. Natomiast, czasem ocena drugiego współmałżonka może utrudnić wzięcie korzystnego kredytu. Wiąże się to z trudną sytuacją finansową partnera, figurowaniem w rejestrach dłużników i problemami w spłatach bieżących należności. Sprawdź, zdolność kredytowa – co obniży Twoją wiarygodność?

Zarobek w Polsce, szansą na lepszy kredyt?

Na wstępie ubiegania się o kredyt hipoteczny warto zapoznać się z wymogami, co do osiąganych zarobków. Miejsce uzyskiwania dochodów jest dla banku ważniejsze niż kraj pochodzenia! Bank posiada bowiem obowiązek udzielania hipoteki jedynie w takiej walucie, w której wnioskujący zarabia. Ta zasada tyczy się wszystkich kredytobiorców, bez względu na czas przebywania w Polsce.

Co więcej, w niektórych placówkach konieczne jest okazanie karty stałego pobytu, na minimum rok do przodu! Daje to lepsze zabezpieczenie przed tym, że cudzoziemiec nie opuści kraju, jeszcze przed spłatą zobowiązania. Dlatego osoby, z kartą tymczasowego pobytu nie mają praktycznie żadnych szans w uzyskaniu hipoteki! Ich jedynym rozwiązaniem jest kredyt konsumencki, którego okres kredytowania nie będzie przekraczał ważności dokumentu. W podobnej sytuacji jest obcokrajowiec, który nie mieszka, jak i nie pracuje w Polsce. Wprawdzie posiada prawo do zakupu mieszkania, ale nie sfinansuje go na poczet hipoteki.

Gdy coś pójdzie nie tak …

Zakup nieruchomości czy inwestycji wiąże się z wieloma zagrożeniami. Już na wstępie może wystąpić problem z nabyciem wymarzonego M. Ponadto samo papierologia, związana ze zgromadzeniem niezbędnych zaświadczeń i dokumentów jest niezwykle żmudnym procesem. Czasem też zbywca zniechęcony kilkumiesięcznym oczekiwaniem na zawarcie umowy kupna-sprzedaży może zdecydować się na szybszą sprzedaż. A wtedy cały proces rozpoczyna się od początku …

kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w PolsceKredyt hipoteczny dla obcokrajowca jest możliwy. Oto krok po kroku!

 1. Sprawdzenie zdolności kredytowej – w tym celu najlepiej udać się do doradcy kredytowego, który dokładnie przeanalizuje sytuację finansową oraz zaproponuje bank, z aktualnie najlepszą ofertą. Warto również skorzystać z kalkulatora kredytowego,
 2. Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru domu – w przypadku obcokrajowców nie jest to łatwa decyzja. Samo oczekiwanie na pozwolenie z MSWiA jest wydłużone w czasie. A to prowadzi do opóźnienia nabycia nieruchomości,
 3. Otrzymanie zezwolenia na zakup inwestycji od MSWiA – uzyskanie takiej zgody to kilkutygodniowe oczekiwanie oraz koszt sięgający nawet, 2 tys. zł!,
 4. Złożenie wniosku kredytowego – składany wraz z niezbędną dokumentacją,
 5. Przeniesienie prawa własności – kluczowe dla procesu kredytowego jest podpisanie w obecności notariusza, umowy kupna-sprzedaży, a także złożenie do sądu wniosku o wpis do hipoteki. Po pozytywnym przejściu weryfikacji wystarczy tylko dopełnić formalności, związanych z uruchomieniem środków pieniężnych,
 6. Zawarcie hipoteki i otrzymanie kredytu – w ciągu kilku dni, gotówka przelewana jest na konto bankowe właściciela nieruchomości.

Dodaj komentarz