Kredyt na umowę zlecenie

Kredyt na umowę zlecenie? To możliwe! Równie ważna, co forma zatrudnienia jest nasza stabilność finansowa i regularność otrzymywanych dochodów

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

kredyt na umowę zlecenieZarówno umowa zlecenie jak i umowa o dzieło należą do umów cywilnoprawnych, pełnią jednak różne funkcje i powodują różne skutki prawne. Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy tym, kto zleca dzieło, a tym, kto przyjmuje zlecenie. Przyjmujący zlecenie zobligowany jest do wykonania oznaczonego dzieła, a zlecający do zapłaty wynagrodzenia w ustalonej wcześniej wysokości. Dziełem mogą być czynności, które dają konkretny, namacalny rezultat jak np. napisanie artykułu, stworzenie strony internetowej, wykonanie sesji zdjęciowej etc.

Umowa zlecenie obliguje przyjmującego zlecenie do wykonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenie. Ten, kto podejmuje się wykonania zlecenia nie odpowiada za jego ostateczny rezultat. Musi jedynie wykonać zlecenie osobiście i z należytą starannością.

Różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło

Różnica pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło dotyczy przede wszystkim odpowiedzialności wykonawcy. W przypadku umowy o dzieło wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy. Natomiast przy umowie zleceniu zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania powierzonej pracy, ale nie odpowiada za ostateczny efekt. Podobnie przedstawia się sprawa reklamacji. Przy umowie o dzieło powierzający wykonanie pracy ma szerokie uprawnienia w tym zakresie. Natomiast przy umowie zlecenie takie prawo mu nie przysługuje. Różnice pomiędzy tymi rodzajami umów odnoszą się także do minimalnej stawki godzinowej. Od 2018 roku minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia wynosi 13,70 zł za godzinę. Pociąga to za sobą konieczność ewidencjonowania czasu pracy osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Taki obowiązek nie dotyczy umów o dzieło. Wynagrodzenie osób podejmujących się wykonania dzieła nie jest określane stawką minimalną, jego wysokość ustalana jest przez strony umowy.

Kolejna różnica dotyczy wypowiedzenia umowy. Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdej chwili. Z kolei przy umowie o dzieło muszą zostać spełnione konkretne warunki w których może dojść do wypowiedzenia (np. wówczas, gdy wykonawca nie wywiązuje się z umowy, nie dotrzymuje terminów etc.).

Czy można dostać kredyt pracując na umowie zlecenie?

Obecnie na umowę zlecenie pracuje wielu aktywnych zawodowo Polaków. Taka forma umowy chociaż ma swoje dobre strony, może rodzić wiele problemów. Jedynym z nich jest kwestia otrzymania kredytu.

Umowa zlecenie jest korzystna dla pracodawcy i o wiele tańsza niż umowa o pracę. Prócz dostępu do braku świadczeń zdrowotnych umowa zlecenie może sprawić, że będziemy mieć problem z ubieganiem się o finansowe wsparcie. Okazuje się bowiem, że forma i stabilność zatrudnienia, a zdolność kredytowa, to kwestie ściśle ze sobą powiązane.

Banki chętnie udzielają kredytów, jednak najbardziej wiarygodnymi klientami są dla nich osoby zatrudnione na umowę o pracę. Najlepiej, gdy jest to umowa na czas nieokreślony. Ponadto, ciągłość zarobków zwiększa naszą szansę na otrzymanie kredytu. Czy możliwy jest zatem kredyt na umowę zlecenie? Jak najbardziej! Banki dostosowują się do rynkowych realiów i coraz częściej akceptują dochody pochodzące z umów cywilnoprawnych. Te powinny by jednak odpowiednio udokumentowane. Na naszą korzyść przemawiać będzie także ciągłość zatrudnienia i otrzymywanych zleceń. Dobre przygotowanie to klucz do sukcesu! Dlatego jeszcze przed spotkaniem z doradcą kredytowym zaopatrzmy się w niezbędne dokumenty i wymagane zaświadczenia. Jeśli mamy taką możliwość odpowiednio wcześniej zadbajmy o budowanie pozytywnej historii kredytowej. W sytuacji, gdy pracujemy dla więcej niż jednego zleceniodawcy, taką informację również umieśćmy we wniosku.

Kredyt na umowę zlecenie – warunki

Przyjęło się sądzić, że osoby pracujące na umowę zlecenie nie mają szans na kredyt gotówkowy czy hipoteczny. To nie do końca prawda. Obecnie większość banków akceptuje dochody pochodzące z tej formy umowy. Pamiętajmy jednak, że sam fakt otrzymywania pensji to jedno, a jej wysokość to drugie. Wpływające na nasze konto dochody powinny być mniej więcej równe tym, które dostawalibyśmy będąc zatrudnionymi na umowę o pracę. Jeśli jednak dopiero podpisaliśmy umowę zlecenie, to na kredyt raczej nie mamy co liczyć. Zazwyczaj musimy pracować przynajmniej kilka miesięcy, by bank rozpatrzył nasz wniosek.

Warunki jakie musimy spełnić, by otrzymać kredyt zależą od polityki finansowej konkretnej instytucji. Każdy bank ustala własny okres minimalnego obowiązywania umowy. Ponadto, krótszy czas trwania umowy, zazwyczaj oznacza gorsze warunki kredytowania.

Przy staraniu się o kredyt ważna jest także ciągłość zatrudnienia i regularność zarobków. Istotne jest to byśmy mogli wykazać jak najmniej przerw w otrzymywaniu wynagrodzenia. Jeśli dotąd nasze dochody były nieregularne, musimy liczyć się z wydaniem negatywnej decyzji kredytowej. Dla banku jest to bowiem znak, że z uwagi na brak regularnego dochodu, możemy mieć problem z terminowym spłacaniem rat kredytu. A takich sytuacji banki starają się za wszelką cenę unikać.

Jakie dokumenty musimy przygotować starając się o kredyt? Przede wszystkim musimy przedłożyć zaświadczenia potwierdzające wysokość naszych zarobków. Do wniosku kredytowego będziemy musieli dołączyć potwierdzony przez urząd skarbowy PIT za miniony rok. W większości przypadków konieczne będzie także przygotowanie kopii umów i kopii wystawianych rachunków. Niezbędne jest także dołączenie do wniosku oświadczenia o realnych kosztach wykonania zlecenia przez zleceniobiorcę.

Warto także pamiętać, że banki nie wezmą pod uwagę całości otrzymywanych przez nas dochodów. Większość banków uwzględni jedynie ich część i pomniejszy je o koszty uzyskania przychodu. Tym samym różnice w wyliczaniu zdolności kredytowej mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent.

Kredyt na umowę zlecenie – podsumowanie

Jeśli tylko spełnimy stawiane przez bank warunki możemy otrzymać kredyt na umowę zlecenie. Lista banków, które akceptują taką formę umowy jest coraz dłuższa. Poszczególne instytucje finansowe różnią się jednak wymaganiami stawianymi potencjalnym klientom. Dotyczą one przede wszystkim ciągłości zatrudnienia. Część banków wymaga zatrudnienia na okres od 3 do 6 miesięcy, inne natomiast wydłużają ten czas do 12 miesięcy.

Odpowiednio udokumentowane dochody, dobra historia kredytowa, stabilne zatrudnienie i wybór atrakcyjnej oferty zwiększą nasze szanse na otrzymanie kredytu. Tym bardziej, że te oferuje coraz więcej banków.

Dodaj komentarz