Czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu?

Ubieganie się o kredyt w banku może okazać się niekiedy trudniejsze, niż wcześniej oczekiwano. Wpływ na to może mieć np. niesprostanie określonym przez bank wymaganiom, czyli głównie – złej zdolności kredytowej. Niekiedy pomocna może się okazać w takiej sytuacji pomoc współkredytobiorcy. Co jednak, gdy zachce się on wycofać? Czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu?

Czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu?

Pilny wydatek, na jaki potrzebny jest zastrzyk gotówki, niestety nie zawsze jest tak łatwy do uzyskania, jak sugerują to np. reklamy produktów finansowych. Szczególnie restrykcyjne, na tle chociażby firm pożyczkowych, są regulaminy udzielenia klasycznych kredytów w bankach. Każda placówka wymaga bowiem od klienta dobrej zdolności kredytowej, na którą składa się kilka ważnych czynników.

Pożądany przez bank konsument musi posiadać regularne, udokumentowane umową zarobki. Otrzymywać musi je do tego od co najmniej 3 miesięcy przy jednoczesnym trwaniu umowy co najmniej przez taki sam okres. Klienci muszą też zarabiać odpowiednio dużo, a także wydawać miesięcznie na utrzymanie, rachunki i inne zobowiązania wystarczająco tyle, by spłata rat kredytu nie okazała się być dla niego obciążeniem niemożliwym do spłaty.

Dla pełnego obrazu, to dalej nie wszystko. Konsument musi wykazać dobrą historię kredytową na podstawie weryfikacji wpisów w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Nie może on posiadać żadnego zadłużenia i niespłaconych kredytów, a także nie mogą się pojawić informacje o nieterminowej spłacie innych, wcześniejszych zobowiązań.

Współkredytobiorca, czyli wartościowe wsparcie przy kredycie

Jeżeli nie spełnia się którychś, z wyżej wymienionych warunków, wysoce prawdopodobne jest uzyskanie przez bank decyzji odmownej. Będąc świadomym na temat braku wszystkich wymaganych przez bank czynników, można poszukać jednak sposobu, który pozwoli bankowi inaczej spojrzeć na zdolność kredytową konsumenta. Jest to współkredytobiorca, czyli deska ratunku dla osób ze złą zdolnością kredytową. Ponadto, może to być też wsparcie dla osób, które z różnych powodów nie chcą się samodzielnie ubiegać o zobowiązanie.

Jakie podstawowe informacje charakteryzują współkredytobiorcę w procesie ubiegania się o kredyt?

  • Jest to osoba, która zostaje współwnioskującym o kredyt. W ten sposób, zostaje ona poddana standardowej weryfikacji zdolności kredytowej. Jeżeli będzie ona korzystna, bank może zgodzić się udzielić kredytu obu osobom na podstawie pozytywnego wyniku weryfikacji tylko jednej z nich.
  • Współkredytobiorca musi spełniać wszystkie warunki, jakie bank określa wobec osoby ubiegającej się o kredyt.
  • Może, ale nie musi to być osoba spowinowacona lub spokrewniona z kredytobiorcą. Na tę rolę może zatem nadać się zarówno członek rodziny, jak i znajomy lub nawet osoba bliżej nam nieznana.

O czym powinien pamiętać każdy współkredytobiorca?

  • Współkredytobiorca, podobnie jak kredytobiorca, zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków spisanych na umowie kredytowej. Musi on spłacać raty kredytu wraz z doliczonymi kosztami w takiej formie i takiej konkretnej kwocie, jaką ustalono w momencie podpisywania umowy kredytu.
  • Współkredytobiorca musi też pamiętać, że w przypadku braku spłaty rat kredytu bank ma prawo podjąć się czynności windykacyjnych. Mogą one w dalszej perspektywie skutkować egzekucją komorniczą, która przeprowadzona zostanie na tym kredytobiorcy, u którego łatwiej jest wyegzekwować należność.
  • Bycie kredytobiorcą nie oznacza, że staje się automatycznie współwłaścicielem mienia, na które kredyt jest zaciągany. Mowa tutaj o kredycie hipotecznym lub np. kredycie na samochód. Współkredytobiorca nie musi mieć nawet do niego dostępu. Jednakże, zgodnie z umową – zobowiązany jest do wypełniania jej warunków niezależnie od wspomnianego aspektu.

Współkredytobiorca – tylko zaufana osoba

Wyżej wspomniane warunki tak naprawdę nie nakładają na współkredytobiorcę żadnych obostrzeń co do stopnia powinowactwa z kredytobiorcą. Jednakże, warto dla ubiegającego się o kredyt dobrać osobę, którą darzy szczególnym zaufaniem. Kredyt to w końcu kosztowne zobowiązanie spłacane miesiącami (a nawet i latami). Wymaga pozostawania w stałym porozumieniu z obiema osobami, które je zaciągają.

Warto dobierać zatem do tej transakcji osobę niekonfliktową, z wokół której sumienności i terminowości mamy pełną pewność. Niestety, na skutek różnych niespodziewanych lub losowych sytuacji jednak może się okazać, że spłata kredytu przez dwóch współpracujących dotąd kredytobiorców okaże się dalej niemożliwa.

Oprócz tak prozaicznych przyczyn jak popadnięcie przez obie strony w konflikt może się także okazać, że np. współkredytobiorca popadnie w nieoczekiwane tarapaty finansowe. Utraci pracę, upadnie jego firma, a także on lub ktoś z jego bliskich poważnie zachoruje lub ulegnie wypadkowi.

Wspomniane przyczyny mogą spowodować problemy nie tyle z terminową spłatą zobowiązania, co w ogóle mogą postawić pod znakiem zapytania kwestię jego dalszej spłaty. W końcu kredytobiorca po to prosił o wsparcie innej osoby, gdyż sam spłacać kredytu nie byłby w stanie.

Czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu?

W takiej sytuacji rodzi się zatem pytanie – czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu? Teoretycznie, bank może patrzeć na taką kwestię negatywnie, gdyż wiąże się to z kłopotliwymi procedurami. Po pierwsze, trzeba w takiej sytuacji ponownie sprawdzić zdolność kredytową konsumenta, który dotychczas był współspłacającym zobowiązanie. Jeżeli okaże się, że zdolność kredytowa w momencie powtórnej weryfikacji nie pozwala na spłatę zobowiązania na pierwotnych warunkach – bank może odmówić „wykreślenia” współkredytobiorcy z umowy.

Pełnił on bowiem rolę zabezpieczenia dla spłaty. Jego utrata oznacza, że bank traci jakąkolwiek gwarancję na terminowe odzyskanie udzielonego zobowiązania w ustalonej kwocie. Co w takiej sytuacji?

Jeżeli podejmie się negocjacje z bankiem, przy których czynny udział weźmie także współkredytobiorca, można spróbować wnioskować o przyłączenie do kredytu dodatkowego współkredytobiorcy. Musi on oczywiście spełniać takie same wymagania, co inni spłacający kredyt gotówkowy. Konieczna jest nienaganna zdolność kredytowa, z naciskiem na odpowiedniej wysokości comiesięczne dochody.

Co jednak z nieco mniej pesymistycznym scenariuszem? Mowa o sytuacji, w której współkredytobiorca chce odstąpić od kredytu przy lepszej sytuacji finansowej kredytobiorcy? Wówczas sporządzony może zostać specjalny aneks od umowy kredytu, który uchyla współkredytobiorcę od obowiązku realizacji postanowień umowy.

Warto jednak powtórnie zaznaczyć, że wymogiem jest dobra zdolność kredytobiorcy. Musi on mieć np. lepsze, niż w momencie zawierania pierwotnej umowy zarobki. Może się w takiej sytuacji zdarzyć, że bank dodatkowo wydłuży okres trwania kredytu zmieniając raty na te o dogodnej dla konsumenta wysokości.

Dodaj komentarz