Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty

Obowiązujący w Polsce system podatkowy nie jednego wprowadził już w zakłopotanie. Choć wielu przedsiębiorców na bieżąco stara się pamiętać o regularnej spłacie ciążących na nich zobowiązań podatkowych, to powszechnym problemem są tzw. zaległości podatkowe. Co można wtedy zrobić? Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty – przedstawiamy wzór.

Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty

Bieżąca sytuacja finansowa, wynikająca np. z niespodziewanych wydatków lub nadmiaru zobowiązań, może spowodować, że nie będzie się w stanie zapłacić danego podatku. Niekiedy, konsumenci i przedsiębiorcy nie zdają sobie nawet z tego sprawy, dowiadując się o pojawieniu się zaległości podatkowej już po fakcie. W takiej sytuacji, przydatna może kazać się o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty.

Złożenie wniosku o rozdzielenie zaległości na raty może okazać się deską ratunku. Warto podejmować się tego choćby dla uniknięcia np. popadnięcia w zadłużenie, do którego brak spłaty należnych podatków może w krótkim czasie doprowadzić. Sam wniosek z prośbą jednak nie wystarczy – potrzebne będzie też dodanie odpowiedniego uzasadnienia. Jak się do tego zabrać? Poniżej przedstawiamy wzór dla wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty wraz z najważniejszymi danymi, jakie są niezbędne do jego wypełnienia.

Co to jest zaległość podatkowa?

Zaległość podatkowa to należność na rzecz Urzędu Skarbowego, jaka nie została uiszczona na czas z tytułu podatku1. Po upłynięciu terminu spłaty powstaje naturalnie zaległość podatkowa, której kwota równa się wysokość należnego podatku plus odsetki. Tak zwane odsetki za zwłokę naliczane są od pierwszego dnia zaległości, a ich kwota rośnie z każdym kolejnym dniem opóźnienia. Przedsiębiorca powinien w takiej sytuacji niezwłocznie dokonać spłaty całej należności lub wystąpić o rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty – podstawowe informacje

W przypadku chęci rozłożenia zaległości podatkowej na raty, warto przedstawić na początek najważniejsze informacje.

 • O rozłożenie zaległości podatkowej na raty może ubiegać się przedsiębiorca. Może on prowadzić zarówno spółkę osobową, jak i spółkę kapitałową.
 • Na raty można rozłożyć zapłatę podatku, zapłatę zaległości podatkowej oraz odsetki od niezapłaconych na czas zaliczek za podatek. W tekście skupiamy się na dwóch ostatnich okolicznościach, które się łączą.
 • Wniosek można złożyć zarówno w formie listownej, jak i elektronicznej oraz podczas wizyty w urzędzie.
 • Złożenie wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty to tzw. ulga uznaniowa. Urząd podejmuje decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu dokumentu. Duży wpływ na to ma zasadność przedstawionych argumentów i okoliczności.
 • Urząd zajmuje się kwestią rozłożenia zaległości podatkowej na raty tylko na wniosek przedsiębiorcy.

Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty – kiedy można się o to ubiegać?

Przedsiębiorca działający w Polsce ma prawo ubiegać się o rozłożenie na raty ciążącej na nim zaległości podatkowej w niżej przedstawionych okolicznościach.

 1. Ulga przyznana w formie pomocy niepublicznej.
 2. Ulga przyznana w formie tzw. pomocy de minimis.
  Przyznaje się ją przedsiębiorcy w kwocie nie większej niż 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat podatkowych. Jeśli mowa o przedsiębiorstwie opartym na drogowym transporcie towarów, to kwota ta wynosi nie więcej niż 100 tysięcy euro w ciągu trzech lat podatkowych.
 3. Ulga przyznana w formie pomocy publicznej. Na przykład.
 • Usuwanie szkód po klęsce żywiołowej.
 • Przeprowadzanie szkoleń.
 • Zatrudnianie nowych pracowników.
 • Ochrona środowiska.
 • Dopuszczalna w przepisach unijnych pomoc regionalna i publiczna.
 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Przeprowadzanie restrukturyzacji.

We wniosku kluczowe znaczenie ma uzasadnienie

Składając wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, niezwykle ważne jest przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia swojego stanowiska. Stanowi to bowiem poniekąd formę prośby, która kierowana jest do urzędu. Jej celem jest uzyskanie przychylnego stanowiska, dlatego przedsiębiorca powinien dołożyć wszelkich starań w celu przekonania drugiej strony.

Jakie czynniki są traktowane jako sprzyjające pozytywnej decyzji?

 • Rozłożenie zaległego podatku na raty wiąże się z interesem publicznym.
 • Wiąże się ono z ważnym interesem podatnika składającego wniosek.

Na co warto zwrócić uwagę przy pisaniu uzasadnienia?

 • Wskazanie potencjalnych szkód, jakie mogą nastąpić w wyniku potencjalnego odrzucenia wniosku (znaczące straty materialne dla przedsiębiorstwa, a przez to: utrata miejsc pracy, wpływ na lokalną lub krajową gospodarkę itd.).
 • Warto udokumentować informacje, które podaje się (np. wyciągi z konta firmowego potwierdzające niekorzystną kondycję, dane dokumentujące stosunek liczby pracowników przedsiębiorstwa do lokalnej stopy bezrobocia i ogółu osób w wieku produkcyjnym itd.).

Jakie pozostałe informacje są ważne we wniosku?

We wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, poza informacjami o uzasadnieniu i załączonymi dokumentami potwierdzającymi postawione argumenty, zawsze muszą znaleźć się też inne, niezbędne informacje.

 • Imie, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 • Ilość i wysokość rat, w jakich przedsiębiorca deklaruje spłacić zaległość podatkową.
 • W przypadku prowadzenia spółki osobowej lub spółki działającej na podstawie wpisu do CEDIG należy podać.
  – Pełną nazwę firmy, adres jej siedziby, numer NIP i REGON oraz rodzaj ulgi, o jaką się wnioskuje (pomoc publiczna, pomoc niepubliczna, pomoc de minimis i wymagane przez urząd do tego dokumentu).
 • W przypadku prowadzenia spółki kapitałowej, wystarczy dołączyć odpis KRS.
 • Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe.
 • Druk ORD oraz HZ. To oświadczenie o posiadanych prawach majątkowych i nieruchomościach, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
 • Podpis składającego wniosek oraz data.

Co może sprawdzić urząd skarbowy?

Urząd skarbowy podczas rozpatrywania wniosku ma prawo do przeprowadzenia obszernej i kompleksowej weryfikacji zawartych w nim informacji. Wynika to ze wspomnianej wyżej roli urzędu. Składany przez przedsiębiorcę wniosek to tzw. ulga uznaniowa i to od decyzji urzędu wydanej na podstawie konkretnych przesłanek zależy, czy zostanie ona przyznana.

Urząd skarbowy podczas rozpatrywania wniosku weryfikuje następujące informacje.

 • Sytuacja majątkowa (zdolność kredytowa i wiążące się z tym bieżące zobowiązania lub zadłużenia).
 • Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa (bieżące przychody, dochody, wydatki, zobowiązania).
 • Bieżąca sytuacja zdrowotna.
 • Sytuacja rodzinna (stan cywilny, ilość dzieci i osób na utrzymaniu).

Urząd szacuje też, jaki wpływ zapłata podatku z odsetkami w pełnej sumie może mieć na powyższe czynniki.

Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty – czas oczekiwania na rozpatrzenie i koszt

Kiedy otrzymamy odpowiedź od Urzędu Skarbowego? Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, na decyzję przedsiębiorca musi czekać zazwyczaj jeden miesiąc. W przypadku „trudniejszych” do oceny spraw, urząd może odpowiedzieć po 2 miesiącach od złożenia wniosku2. W międzyczasie urząd ma też prawo wezwać do tzw. uzupełnienia informacji. Pismo z taką prośbą jest wydawane, gdy okaże się, że wniosek – przykładowo – zawiera w sobie błędy formalne (np. zły adres, błędy w danych osobowych lub danych przedsiębiorstwa). Przedsiębiorca ma wówczas 7 dni od otrzymania pisma na stawieni się w pobliskim urzędzie skarbowym. Jeśli tego nie uczyni – wniosek zostanie odrzucony.

W przypadku wydania przez urząd pozytywnej decyzji, zaległość podatkowa zostaje rozłożona na raty w ustalonej odgórnie wysokości. W ich wysokość wlicza się także tzw. opłatę prolongacyjną, czyli koszt procedury, jaka zostaje przeprowadzona na życzenie przedsiębiorcy. Wysokość tej opłaty wylicza się na podstawie wysokości należnej kwoty podatku i wysokości wliczonych w to odsetek od następnego dnia po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

Istnieją dwie sytuacje, w których urząd nie dolicza opłaty prolongacyjnej. Tyczy się to wniosków, w których proszono o rozłożenie na raty zaległości podatkowej z powodu wypadku losowego lub klęski żywiołowej.

Czy można odwołać się od negatywnej decyzji urzędu skarbowego?

W przypadku uzyskania negatywnej decyzji co do rozłożenia zaległości podatkowej na raty, każdy ma prawo złożyć odwołanie.

 • Należy je sporządzić na piśmie w czasie do 14 dni (2 tygodni) od otrzymania pisma z negatywną decyzją.
 • Odwołanie należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej u naczelnika danego urzędu skarbowego.
 • Dokument należy złożyć w tym urzędzie, który wydał decyzję.

Co warto wiedzieć, otrzymanie ponownej negatywnej decyzji, tym razem od dyrektora izby administracji skarbowej, wciąż nie jest zamkniętą furtką. Przedsiębiorca ma w takiej sytuacji złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Postępowanie może też zostać umorzone

Poza wydaniem przez urząd skarbowy decyzji negatywnej lub pozytywnej, istnieje jeszcze trzecia możliwość – umorzenie postępowania3. Decyzja o tym jest wydawana w sytuacji, gdy np. zobowiązanie podatkowe, którego dotyczył wniosek, straciło ważność lub się przedawniło. O umorzenie może też się zwrócić sam przedsiębiorca. Mowa tutaj o sytuacji gdy np. jego sytuacja finansowa uległa poprawie i chce on jednorazowo zapłacić całą należność.

Źródła:
 1. https://www.arslege.pl/ordynacja-podatkowa/k38/s1365/
 2. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_291-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowych
 3. https://www.arslege.pl/odroczenie-terminu-platnosci-rozlozenie-na-raty-lub-umorzenie-zaleglosci-podatkowych-na-wniosek-podatnika/k38/a15959/

Dodaj komentarz