Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia 2020

Kalkulator odsetek ustawowych i podatkowych

Kalkulator odsetek to pomocne narzędzie, dzięki któremu w prosty i przyjemny sposób obliczysz kwotę do uiszczenia za dokonane zaległości. Kalkulator wylicza odsetki na podstawie oficjalnych danych zamieszczonych na stronie ministerstwa finansów.

Jeśli potrzebujesz wskazać inną wysokość oprocentowania, skorzystaj z opcji ‚inne’ i podaj własną wartość.

odsetki ustawowe to forma odszkodowania za zwłokę w spłacie świadczeń pieniężnych np. pożyczki, wystawionych faktur lub innych zobowiązań
odsetki podatkowe - zwane również budżetowymi, są to odsetki za nieterminową wpłatę, pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych
Kwota zobowiązania
Oprocentowanie
%
Ustalony termin zapłaty
Data faktycznej zapłaty

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia 2019

Terminowe i regularne dokonywanie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę to nie tylko wypełnienie ustaleń zawartych przy podpisaniu umowy, ale i wypełnianie prawnego obowiązku. Opóźnienia w pensji to problematyczna sytuacja, za którą przewidziane są konkretne konsekwencje. Jakie odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia przewiduje prawo w 2020 roku?

Spośród utrapień, jakie regularnie doskwierają osobom pracującym, warto wymienić problemy z terminowymi wypłatami. Z różnych przyczyn, wiele osób co miesiąc nie otrzymuje ustalonej kwoty pensji w terminie, jaki wyznaczono w umowie lub jaki definiują przepisy prawa. Terminowość otrzymywania wypłaty to podstawowe prawo pracownika. Warto z tego względu być świadomym na temat swoich praw w tym polu.

Terminowość otrzymywania wypłaty chronią przepisy prawa

Wypłata, według definicji, to świadczenie wypłacane pracownikowi cyklicznie za przepracowany okres w danym zakładzie pracy. W dobie elektronicznej bankowości, przekazywana jest ona w głównej mierze do ustalonego dnia miesiąca przelewem bankowy. Kierowany jest on na wskazany podczas zawierania umowy numer rachunku. Jak już wspomniano, dzień, do którego ma ona wpłynąć podlega konkretnym regulacjom prawnym.

Kwestię terminu otrzymania wynagrodzenia reguluje art. 85 Kodeksu Pracy1. Najważniejsze wytyczne na ten temat zawarte są w trzech pierwszych paragrafach. Pierwszy mówi, że wypłata za wynagrodzenie musi być dokonana co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Drugi, że wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Nie może to być później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Trzeci punkt z kolei zastrzega, że w przypadku, gdy 10. dzień miesiąca wypada w dzień wolny lub weekend – musi ono dotrzeć do pracownika szybciej.

Czy może istnieć wyjątek od wspomnianych reguł prawnych? Tak. Pracodawca może ustalić w porozumieniu z pracownikiem inny termin wypłaty, który jednak musi oczywiście być wpisany na umowie regulującej stosunek pracy i musi być bezwzględnie przestrzegany. Tyle teorii, jak wygląda praktyka?

Co, jeśli pracodawca nie przelał wypłaty na czas?

Wspomniany system przekazywania pieniędzy pracownikom przez pracodawców to dziś w głównej mierze zwykłe przelewy bankowe. Choć dla wielu konsumentów oznacza to wygodę w gospodarowaniu i przechowywaniu środków, to bankowość elektroniczna ma też naturalne wady. Zdarzyć może się np. awaria systemu bankowego. Możliwa jest też przerwa techniczna, przez którą pracodawca faktycznie, pomimo dobrych intencji nie zdąży przekazać na czas pensji.

Dojść może też do wewnętrznej awarii w firmie, która nieść będzie ze sobą podobne skutki. Wówczas, pieniądze nie dotrą do pracownika (a często pracowników) w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji, na pracodawcy ciąży obowiązek niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji. Gdy opóźnienie trwa dłużej, wskazane będzie przedstawienie pracownikowi jasnej przyczyny i poinformowanie o terminie przekazania pieniędzy. Jeżeli pracodawca nie dołoży starań, pracownik ma prawo dochodzić swoich praw z tytułu nieterminowej wypłaty pensji.

Pierwszym stosownym krokiem powinno być poinformowanie o tym kompetentnej instytucji. Jest nią Państwowa Inspekcja Pracy, czyli PIP. Pracownik powinien przedstawić w zgłoszeniu następujące informacje.

 • Okoliczności zdarzenia.
 • Czy w przeszłości bywały już opóźnienia.
 • Jak do tego ustosunkował się pracodawca.
 • Ile dni minęło od terminu przelania pensji.

Urząd po otrzymaniu takiego zgłoszenia, musi wszcząć postępowanie kontrolne. Jego celem będzie wyjaśnienie sytuacji i ocena, czy zarzuty pracownika są zgodne ze stanem faktycznym.

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia 2020

Jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy oceni, że pracodawca złamał przepisy Kodeksu Pracy, to nałożona może zostać na niego kara. Zgodnie z art. 282 kodeksu pracy2 pracodawca, w przypadku jednorazowego naruszenia inspektor ma prawo nałożyć mandat do 5000 złotych. Jeśli jednak nieprawidłowości pojawiały się wielokrotnie lub miały większą skalę (wielu pracowników), to sprawa może trafi na drogę sądową. Tam, na pracodawcę może zostać nałożona grzywna w wysokości nawet 30 000 złotych.

Poza tym, pracownik może domagać się odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia. Ubiegać się może o nie zarówno wtedy, gdy z racji opóźnienia w wypłacie pracownik poniósł szkody, jak i gdy udało mu się ich uniknąć. Kwestia ta nie jest co ciekawe regulowana przez Kodeks Pracy. Brak wzmianek o tym aspekcie oznacza, że zajrzeć trzeba do Kodeksu Cywilnego. Zachodzi tutaj przyjęcie założenia, że pracodawca to dłużnik, a pracownik – wierzyciel.

Wysokość ich, według Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z 7 stycznia 2016 roku3, wynoszą 5% w skali roku. Nalicza się je od pierwszego dnia opóźnienia w wypłaceniu wynagrodzenia w wartości brutto. Wynika to z uchwały Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2005 roku4. Orzekł on, że odsetki przysługują pracownikowi także w części, za którą ten odprowadził już teoretycznie stosowne składki za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ponadto, także za podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia 2020 – wzór

Kwotę odsetek, jaką pracownik może naliczyć za okres zwłoki w wypłacie wynagrodzenia, można przedstawić za pomocą prostego i przejrzystego wzoru.

 • Wartość odsetek = (Kwota zaległości × wysokość odsetek ustawowych × liczba dni opóźnienia) / ilość dni w roku (365).

Przykład reprezentatywny przedstawiamy poniżej.

 • Pracownik zarabia 2800 złotych, opóźnienie wynosi 6 dni, a oprocentowanie wynosi wspomniane 5%.
 • Wartość odsetek równa się zatem w zaokrągleniu 3 złote 68 groszy, ponieważ 2800 × 6 × 0,05 / 365 = 2,30136986301 ≈ 2,30 zł.

Inne rodzaje rekompensaty dla pracownika

Ponadto, w przypadku rażącego naruszenia przez pracodawcę Kodeksu Pracy i ustaleń wiążących się poprzez umowę, pracownik może rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym. Pracodawca będzie miał wówczas na sobie obowiązek wypłaty takiej wysokości środków, ile wyniesie okres wypowiedzenia następujący po rozwiązaniu umowy. Warunek ten dotyczy umów zawartych na czas określony, czyli ze wskazaniem okresu, kiedy ona upływa.

Źródła:
 1. https://www.lexlege.pl/kp/art-85/
 2. https://www.arslege.pl/wykroczenia-przeciwko-prawom-pracownika-zwiazane-z-wynagrodzeniem-urlopem-wypoczynkowym-i-swiadectwem-pracy/k10/a1535/
 3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160000046
 4. https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;siedmiu;sedziow;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,42,04,6614,orzeczenie.html

Dodaj komentarz