Podział majątku po rozwodzie

Przy rozwodzie zazwyczaj stosuje się zasadę, że zgromadzone dobra należy podzielić po równo. Podziału majątku można dokonać również przed rozwodem, jednak większość par decyduje się na ten krok dopiero wtedy, gdy dochodzi do całkowitego rozkładu więzi małżeńskiej

Rozwód a wspólność majątkowa

podział majątku rozwódJeśli małżonkowie nie podpisali intercyzy, to obowiązuje pomiędzy nimi wspólność majątkowa. W chwili powstania wspólności majątkowej mamy do czynienia z trzema masami majątkowymi. Mowa tu o majątku obojga małżonków, którego dotyczy wspólność majątkowa oraz o majątkach osobistych każdego z nich.

Pomimo istnienia „trzech majątków” w trakcie trwania wspólności majątkowej tworzą one spójną całość i nie są wyodrębniane. Podział następuje dopiero w momencie ustania wspólności majątkowej. Ta ustaje wraz z rozwodem (lub po podpisaniu intercyzy), a jej miejsce zajmuje rozdzielność majątkowa. Nie zmienia to jednak tego, że wspólny majątek trzeba podzielić. Ten nadal należy do obojga małżonków, ale zmienia się jego charakter. Wspólny majątek po rozwodzie nie jest już współwłasnością łączną, staje się współwłasnością w częściach ułamkowych. W praktyce oznacza to, że jeszcze przed rozwodem małżonkowie mogą przynajmniej częściowo dysponować procentowym udziałem w składnikach tego majątku. Aby jednak możliwe było rozporządzanie konkretnymi składnikami majątku, musi on zostać podzielony.

Co jest majątkiem wspólnym?

Tym, co charakteryzuje wspólność majątkową jest fakt, że w czasie jej obowiązywania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym. Podział majątku (i ten umowny i sądowy), jest możliwy w momencie ustania wspólności majątkowej.

Do przedmiotów, które tworzą majątek wspólny zalicza się przede wszystkim:
1. Wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (np. z tytułu umów o dzieło lub prowadzenia własnej firmy).
2. Dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków.
3. Środki zgromadzone na rachunku bankowym każdego z małżonków.

Podziałowi majątku nie podlegają natomiast:
1. Przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa
2. Przedmioty majątkowe nabyte w wyniku dziedziczenia, zapisu lub darowizny.
3. Przedmioty majątkowe, których celem jest zaspokojenie osobistych potrzeb jednego z małżonków.
4. Prawa autorskie.
5. Zaległe wynagrodzenie.

Zobacz również artykuł: Jak zabezpieczyć pieniądze przed rozwodem

Podział majątku po rozwodzie w praktyce

Podział majątku po rozwodzie może nastąpić na drodze:
1. Zgodnej umowy zawartej przez małżonków – musi mieć ona formę aktu notarialnego. 
2. Orzeczenia sądu okręgowego lub rejonowego.

Warto wiedzieć, że podział majątku może dotyczyć zarówno jego części, jak i całości. Najbardziej skomplikowany jest on wówczas, gdy pomiędzy małżonków ma zostać podzielone dotąd wspólnie prowadzone przedsiębiorstwo. Sąd do którego został złożony wniosek o podział majątku może podzielić go na dwie równe części lub dokonać jego podziału na części nierówne. Ustali także to jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty, gdyż te podlegają zwrotowi.

Zasada równego podziału zgromadzonego majątku jest niezależna od tego, który z małżonków jest odpowiedzialny za rozwód. Sąd może wprawdzie podzielić wspólny majątek na części nierówne, lecz nie ma prawa ustalić nierównych podziałów w poszczególnych składnikach tego majątku. Nim sąd dokona podziału, każdy z małżonków może żądać, by ustalenie udziałów w majątku wspólnym uwzględniło to w jakim stopniu strony przyczyniły się do jego powstania.

Złożenie wniosku o sądowny podział majątku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty stałej w wysokości 1000 złotych. Jeśli wniosek zawiera zgodną wizję podziału tego majątku, to wówczas opłata wynosi tylko 300 złotych.

Podział majątku po rozwodzie a długi

Tym, o czym zapominamy decydując się na rozwód i podział majątku jest to, że…z kredytem hipotecznym rozwieść się nie można. Oznacza to, że nawet orzeczenie rozwodu nie zwalnia nas z obowiązku spłaty kredytu. Pod warunkiem, że zaciągnęliśmy go wspólnie. Jeśli na umowie kredytowej widnieje podpis tylko jednego z małżonków, to pozostaje on wyłączenie odpowiedzialny za jego terminową spłatę. W innym przypadku rozwiedzeni małżonkowie w oczach banku nadal pozostają dłużnikami i są solidarnie odpowiedzialni za uregulowanie zobowiązania. Wspomniana odpowiedzialność trwa do momentu całkowitej spłaty kredytu.

Niekiedy kredyt może zostać przeniesiony tylko na jednego z małżonków tego, który rzeczywiście z niego korzysta. Wymaga to jednak zgody obu stron i uregulowania relacji z kredytodawcą tj. bankiem. W takim przypadku zostanie ponownie zbadana zdolność kredytowa tego małżonka, który miałby dalej sam spłacać kredyt. Jeśli bank nie wyrazi zgody na przeniesienie kredytu, to byli już małżonkowie nadal pozostaną w takim samym stopniu (o ile w umowie nie widnieje inny zapis) odpowiedzialni za jego spłatę. Konieczność spłaty kredytu jest niezależna od tego, jak pomiędzy małżonkami zostanie podzielony majątek. Podział majątku powinien jednak pociągać za sobą uregulowanie relacji z bankiem i zawarcie odpowiednich zapisów w umowie kredytowej.

Jeśli małżonkowie samodzielnie zadecydowali o podziale majątku, to sąd przyjrzy się temu czy zawarta umowa jest zgodna z prawem. Zbada także to czy jest ona zgodna z zasadami współżycia społecznego i czy jej zapisy nie godzą w interesy dzieci i tego małżonka, który będzie sprawował nad nimi opiekę. I wreszcie, sąd weźmie pod uwagę również interesy małoletnich i pełnoletnich niepełnosprawnych dzieci oraz dzieci małżonków z poprzednich związków. Tym samym, podział majątku, którego małżonkowie dokonali między sobą nie musi być tym samym na który zgodzi się sąd. Przy braku takiej zgody sąd samodzielnie dokona podziału majątku uwzględniając interesy wszystkich wymienionych już stron.

A co z wierzycielami?

Warto wiedzieć, że ani rozwód, ani podział majątku nie chronią nas przed wierzycielami i ich roszczeniami. Jeśli długi powstały w trakcie trwania małżeństwa, to mimo rozwodu pozostajemy odpowiedzialni za ich spłatę. Nie dotyczy to jednak tych zobowiązań, które zostały zawarte bez naszej wiedzy i zgody. Upraszczając, wszystkie długi i zaległości (np. podatkowe) powstałe w trakcie trwania małżeństwa, obowiązują również po jego zakończeniu.

Podsumowanie

Wspólność majątkowa powstaje wraz z zawarciem związku małżeńskiego o ile małżonkowie nie podpisali wcześniej intercyzy. Majątek wspólny dotyczy tych rzeczy, których małżonkowie dorobili się razem, jak i tych, które zgromadzili samodzielnie. Wspólność majątkowa ustaje wraz z rozwodem, którego naturalną konsekwencją jest podział majątku. Może on zostać podzielony w całości lub w częściach. Co do zasady – małżonkowie mają taki sam udział w majątku wspólnym niezależnie od tego w jakim stopniu przyczynili się do jego powstania.

Najprostszym sposobem podziału majątku jest podział przez umowę. Co istotne, w uzasadnionych przypadkach sąd ma prawo podzielić majątek inaczej niż małżonkowie ustalili między sobą. Podział majątku nie zwalnia z konieczności spłaty tych zobowiązań, które powstały jeszcze w trakcie trwania małżeństwa.

Dodaj komentarz