Rozdzielność majątkowa po zaciągnięciu kredytu

Na podpisanie intercyzy decyduje się coraz więcej par. Jeśli jednak rozdzielność majątkowa powstała pomiędzy małżonkami już po wzięciu kredytu, to nie zwalnia ich ona z obowiązku jego wspólnej spłaty

Intercyza małżeńska – kiedy warto ją podpisać?

rozdzielność majątkowa a kredytWbrew temu, co może się wydawać, powodem podpisania intercyzy nie jest brak zaufania w stosunku do współmałżonka, a chęć finansowego zabezpieczenia rodziny. Na polskim gruncie ustanowienie rozdzielności majątkowej wciąż nie jest szczególnie popularnym rozwiązaniem.

Tymczasem jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy jedno z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą. Wówczas w przypadku bankructwa członkowie rodziny nie będą musieli odpowiadać za firmowe długi. Intercyza sprawdzi się także wtedy, gdy chcemy wziąć kredyt gotówkowy, a nasz partner nie zarabia lub ma złą historię kredytową. W takiej sytuacji bardziej opłaca nam się wziąć kredyt samodzielnie niż wspólnie, gdyż niepracujący współmałżonek pogorszyłby naszą zdolność kredytową. Rozdzielność majątkowa to także forma zabezpieczenia, gdy jeden z partnerów ma długi, po jej ustanowieniu nie będziemy za nie odpowiedzialni.

Wspólność czy rozdzielność majątkowa?

Zawarcie związku małżeńskiego automatycznie pociąga za sobą powstanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Nie obejmuje ona jednak tych składników majątku, który małżonkowie pozyskali jeszcze przed wstąpieniem w związek. Odnosi się to również do zobowiązań zaciągniętych przed zawarciem małżeństwa – za ich spłatę odpowiada swoim majątkiem tylko ten, kto one dotyczą.

Intercyza zmienia zasady obowiązywania tzw. ustawowego ustroju małżeńskiego. Na mocy zawartej umowy wspólność majątkową można rozszerzyć, znieść lub ograniczyć. W przypadku ustanowienia intercyzy małżonkowie oddzielnie gromadzą majątek i samodzielnie nim dysponują. Mogą także bez zgody współmałżonka zaciągać kredyty i pożyczki. Są również jedynymi osobami odpowiedzialnymi za ich późniejszą spłatę. W praktyce oznacza to, że zaspokojenie roszczenia może nastąpić tylko z majątku tego małżonka, którego dotyczy zobowiązanie.

Wyjątkiem od tej reguły jest ta w której kredyt wzięliśmy przed podpisaniem intercyzy. Jeśli obowiązywała pomiędzy nami wspólność majątkowa, to kredyt pozostanie wspólnym zobowiązaniem, które razem trzeba będzie spłacić. Rozdzielność majątkowa znosi odpowiedzialność tylko za te długi, które powstały już po jej sygnowaniu. Posiadanie wspólnych zobowiązań nie wyklucza jednak możliwości ustanowienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa a kredyt

Kredyt to zobowiązanie o długoterminowym charakterze na zaciągnięcie którego decydujemy się zazwyczaj z współmałżonkiem. Jeśli kredyt wzięliśmy wówczas, gdy obowiązywała wspólność majątkowa, to jesteśmy solidarnie odpowiedzialni za jego spłatę.

Natomiast pary, które chcą ubiegać się o kredyt mimo rozdzielności majątkowej mają dwie możliwości. Kredyt może wziąć tylko jedno z małżonków, z założeniem, że spłacać będą go wspólnie. Pamiętajmy jednak, że przed bankiem osobą odpowiedzialną za uiszczanie kolejnych rat będzie ta, której podpis widnieje na umowie. Małżonkowie mogą także zaciągnąć kredyt wspólnie, a w zawartej z bankiem umowie określić zakres odpowiedzialności każdej ze stron.

Banki są świadome tego, że coraz więcej osób żyje w związku innym niż małżeński, dlatego potencjalnym kredytobiorcom, dają możliwość zaciągnięcia zobowiązania z dowolnym „wspólnikiem”. Nie musi to być nawet osoba z którą jesteśmy spokrewnieni.

Rozdzielność majątkowa po zaciągnięciu kredytu – czy jest możliwa?

W świetle art. 47 pkt. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie przez zawartą notarialnie umowę mogą rozszerzyć lub ograniczyć obowiązującą pomiędzy nimi od dnia ślubu wspólność majątkową. Mogą także zdecydować się na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Co ważne, umowa taka może zostać sporządzona zarówno już w trakcie trwania związku, jak i jeszcze przed jego zawarciem. Zgodnie z art. 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeśli ustanowiona została rozdzielność majątkowa, to każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed ślubem, jak i ten nabyty później. Każdy z partnerów gromadzi swój majątek samodzielnie, zarządza nim i za niego odpowiada.

Wspólność majątkowa to podstawowy ustrój majątkowy małżeński określony przez wspomniany już Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Część małżonków decyduje się jednak na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Warto wiedzieć jak wygląda stan prawny posiadanych przez nas zobowiązań wówczas, gdy się na nią zdecydujemy.

Pamiętajmy, że wspólność majątkowa kończy się wtedy, gdy zawrzemy w formie aktu notarialnego umowę o ustanowieniu rozdzielności. Wspólność majątkowa nie obowiązuje także, gdy małżonkowie pozostają w separacji. Ustaje ona również w momencie zakończenia małżeństwa bez względu na przyczynę jego rozpadu. Raz zniesioną wspólność majątkową, może przez zawarcie kolejnej umowy, przywrócić.

A jak rozdzielność majątkowa ma się do wspólnych zobowiązań? Zgodnie z art. 370 Kodeksu cywilnego jeśli małżonkowie razem zaciągnęli zobowiązanie, to są za nie solidarnie odpowiedzialni. Dotyczy to także kredytu. Sam fakt ustanowienia rozdzielności majątkowej, nie zwalnia współkredytobiorców z obowiązku spłaty zobowiązania. Niezależnie od tego czy mówimy o kredycie hipotecznym czy gotówkowym małżonkowie są w takim samym stopniu odpowiedzialni za powstały przed ustaniem wspólności ustawowej dług.

A co z kontem w banku?

Jak wynika z art. 51 Prawa bankowego rachunek może być prowadzony dla kilku osób fizycznych jednocześnie. Ten sam przepis mówi również o tym, że osoby do których należy wspólne konto bankowe nie muszą być związane węzłem małżeńskim. Jeśli małżonkowie mający jeden rachunek bankowy pozostają we wspólności majątkowej, to zdeponowane na koncie środki również objęte są zasadami wspólności ustawowej. Natomiast ustanowienie rozdzielności sprawia, że wspólność ustawowa zostaje przekształcona na współwłasność ułamkową. Wówczas każdy ze współwłaścicieli konta może dysponować zgromadzonymi na koncie środkami. Ma także prawo do wypowiedzenia w każdym momencie zawartej o prowadzenie rachunku umowy. Zasady te odnoszą się do rachunków wspólnych prowadzonych dla osób fizycznych, o ile odrębne przepisy (np. zawarta z bankiem umowa) nie stanowią inaczej.

Rozdzielność majątkowa po zaciągnięciu kredytu. Podsumowanie

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa na posiadane już przez małżonków zobowiązania. Jeśli kredyt został im udzielony jeszcze przed podpisaniem intercyzy, to nadal są w takim samym stopniu odpowiedzialni za jego spłatę. Same banki mają do dyspozycji narzędzia dzięki którym kredytów nawet na wysokie kwoty mogą udzielić zarówno małżonkom, którzy podpisali intercyzę, jak i tym, którzy pozostają we wspólności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa uchroni nas przed finansowymi błędami drugiej strony i pozwoli samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. Posiadanie aktualnych zobowiązań nie stanowi wystarczającej przesłanki do oddalenia przez sąd żądania o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Interesy banku są bowiem odpowiednio chronione. Pamiętajmy jednak, że nawet po podpisaniu intercyzy jesteśmy odpowiedzialni za te kredyty i pożyczki, które powstały jeszcze przed jej ustanowieniem. Odpowiedzialność ta istnieje do momentu całkowitego zaspokojenia roszczenia. Od obowiązku spłaty nie zwalnia nas również rozwód.

Dodaj komentarz