Różnica między kredytem a pożyczką

Wiele osób myli pożyczkę z kredytem i stosuje te pojęcia zamiennie. Tymczasem zarówno z finansowego, jak i z prawnego punktu widzenia są to dwa oddzielne produkty. Wyjaśniamy, czym dokładnie się różnią.

Różnica między kredytem a pożyczką – umowa

pożyczka a kredytUmowa kredytu określona jest przez odpowiednie przepisy Prawa bankowego. Z kolei to jak powinna wyglądać umowa pożyczki regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, umowę pożyczki może zawrzeć każdy podmiot prawa. Nieco inaczej z umową kredytu, której zawarcie jest czynnością bankową, co oznacza, że stroną takiej umowy może być jedynie bank (mówi o tym artykuł 5 Prawa bankowego). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której przepisy szczególne nadają takie prawo również innemu podmiotowi np. Społecznym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym. Jeśli instytucja, która nie jest bankiem zawarłaby umowę kredytową, to zgodnie z przepisami byłaby ona traktowana jak umowa pożyczki.

Umowa pożyczki jest umową zawieraną w obrocie powszechnym. Zgodnie z artykułem 720 ustęp 1 Kodeksu postępowania cywilnego na mocy umowy pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność pożyczającego określoną ilość pieniędzy, albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Natomiast biorący pożyczkę podpisując umowę deklaruje, że zwróci tę samą ilość pieniędzy, albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości. Tym samym umowa pożyczki nie musi odnosić się jedynie do pieniędzy, choć zazwyczaj właśnie ich dotyczy. Przedmiotem pożyczki mogą być także inne dobra materialne. Kredyt natomiast dotyczy tylko pieniędzy, jego przedmiotem nie mogą być rzeczy.

Czy bank może udzielać pożyczek?

Zgodnie z artykułem 78 Prawa bankowego bank także może udzielać pożyczek. Wówczas zastosowanie mają odpowiednie przepisy odnoszące się do kredytu. Pożyczki natomiast może udzielić nam zarówno instytucja pozabankowa, jak i osoba prywatna, która dysponuje określoną pulą wolnych środków. Jedynym warunkiem jest tutaj to, że pożyczane pieniądze muszą należeć do pożyczkodawcy (ich właścicielem nie może być osoba trzecia).

To jak powinna brzmieć umowa kredytu precyzuje artykuł 69 Prawa bankowego. Zgodnie z nim na czas trwania umowy bank zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych, które muszą zostać wydane na konkretny cel. Kredytobiorca zobligowany jest natomiast do korzystania z otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Ma on również obowiązek zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami w określonym w umowie terminie.

Kredyt i pożyczka różnią się jednak nie tylko przepisami, które je precyzują, lecz także formą umowy. Umowa pożyczki co do zasady może mieć dowolną formę. Zgodnie z artykułem 720 Kodeksu cywilnego jeśli kwota pożyczki jest wyższa niż 1000 złotych, to umowa powinna zostać sporządzona na piśmie. Warto jednak wiedzieć, że niespełnienie tego warunku nie powoduje nieważności umowy.

Umowa kredytu musi zostać sporządzona w formie pisemnej (mówi o tym artykuł 69 Prawa bankowego). Powinny znaleźć się w niej takie informacje jak strony umowy, cel na który został udzielony kredyt, zasady i termin spłaty, koszty kredytu etc. Może ona mieć również formę elektroniczną, która jest równoważna formie pisemnej. Warunkiem jest tutaj to, by umowa była należycie utworzona, utrwalana, przekazana i zabezpieczona.

Koszty i wynagrodzenie

Kwestia wynagrodzenia pożyczkodawcy również znajduje się w umowie. Co ważne, to czy pożyczający je otrzyma  zależy od woli stron i ustaleń pomiędzy nimi. Pożyczkodawca dostaje swoje wynagrodzenie w formie odsetek pobieranych od udzielonej kwoty pożyczki. Z kolei, gdy zawieramy umowę kredytową od początku wiemy, ile wyniosą nas odsetki. Bank pobiera również prowizję za udzielenie kredytu.

Jeśli bierzemy kredyt musimy liczyć się z takimi kosztami jak prowizja, ewentualne koszty dodatkowe i oprocentowanie, którego wysokość uzależniona jest od kwoty kredytu. W zależności od umowy stopa oprocentowania może być stała lub zmienna.

Udzielenie pożyczki może być darmowe (tak jest np. w przypadku pierwszej pożyczki za darmo) jednak zazwyczaj z nią również wiążą się określone koszty. Do tych najczęściej spotykanych zalicza się opłatę przygotowawczą, opłatę administracyjną, wysokość RRSO i niekiedy ubezpieczenie pożyczki. Ponadto termin zwrotu kredytu jest nam podany, co nie musi odnosić się do umowy pożyczki.

Co więcej, środki otrzymane w ramach pożyczki stają się własnością pożyczkobiorcy. Natomiast pieniądze pochodzące z kredytu dostajemy jedynie do czasowej dyspozycji, lecz nie należą one do nas (pozostają własnością banku).

Warunki otrzymania

Tym, co różni kredyt i pożyczkę są również warunki, które musimy spełnić, by otrzymać taki zastrzyk gotówki. Kredyt dostaniemy wówczas, gdy instytucja finansowa (w tym przypadku jest nią bank) pozytywnie zweryfikuje naszą zdolność kredytową. Zdolność kredytowa to realna możliwość comiesięcznej spłaty rat, co oznacza, że poradzimy sobie ze zobowiązaniem o które wnioskujemy.

Ubiegnie się o pożyczkę w prywatnej firmie wiąże się z minimalną ilością formalności. Do jej otrzymania wystarczą dane z naszego dowodu osobistego i stały, regularny dochód. Konieczne jest także konto w banku, numer telefonu, adres zameldowania na terenie kraju i adres mailowy. Fakt, że pożyczkę pozabankową otrzymamy o wiele łatwiej niż kredyt znajduje odzwierciedlenie w kosztach – pożyczka jest zazwyczaj droższa i wyżej oprocentowana.

Cel umowy

Pożyczki o którą się ubiegamy nie musimy przeznaczać na konkretny cel. To na co potrzebujemy pieniędzy nie musi (choć może) znaleźć się w umowie. Inaczej jest z kredytem, który dostajemy na realizację deklarowanego celu. Oznacza to, że kredytobiorca ma obowiązek korzystać z przyznanych środków w sposób uzgodniony w umowie. Jeśli się z tego nie wywiąże bank ma prawo zażądać natychmiastowej spłaty kredytu. Zakładając, że zależy nam na przeznaczeniu pieniędzy na dowolny cel – sięgnijmy po kredyt konsumpcyjny. Daje nam on o wiele większą możliwość swobodnego dysponowania środkami niż kredyt hipoteczny. Określenie celu kredytu jest obowiązkowe, a bank ma prawo kontrolować to w jaki sposób z tego kredytu korzystamy.

Różnica między kredytem a pożyczką – sposób spłaty

Zwrot środków pieniężnych oddanych do dyspozycji kredytobiorcy następuje na czas oznaczony w umowie kredytu. Umowa kredytu musi zatem zawierać termin spłaty. W zależności od umowy spłata kredytu może odbywać się w równych, miesięcznych ratach, w ratach malejących lub jednorazowo. W tym ostatnim przypadku musimy od razu zwrócić całą kwotę. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko, gdyż kredyt jest zobowiązaniem o długoterminowym charakterze.

Umowa pożyczki nie musi zawierać terminu spłaty, choć praktyka pokazuje, że termin zwrotu środków pieniężnych także zostaje określony w umowie. Jeśli umowa pożyczki nie stanowi inaczej, to będziemy musieli zwrócić ją w ciągu 6 tygodni licząc od daty wypowiedzenia umowy. 

Dodaj komentarz