Śmierć kredytobiorcy a spłata kredytu – co dalej?

Śmierć bliskiej osoby, która miała na głowie zobowiązanie kredytowe, może wprowadzić w spore zakłopotanie. Rodzina zmarłego często zastanawia się nad konsekwencjami, jakie się z tym wiążą oraz tym, jak do tego ustosunkuje się bank. Śmierć kredytobiorcy a spłata kredytu – co dzieje się dalej z obowiązkiem spłaty?

Śmierć kredytobiorcy a spłata kredytu

Kredyt bankowy to kosztowne i poważne zobowiązanie, przed którego zaciągnięciem warto się poważnie zastanowić. Zobowiązanie to daje oczywiście wartościowy zastrzyk potrzebnej gotówki. Jednakże, wiąże też konsumenta z obowiązkiem terminowej, regularnej i rozłożonej w czasie spłaty. Wielu konsumentów stara się sumiennie i terminowo spłacać wszelkie ciążące na nich należności, jednak czasem może się to okazać niewystarczające.

W życiu mogą się bowiem pojawić losowe i niespodziewane wydarzenia, które zachwieją dotychczas panującym porządkiem w finansach konsumenta. Na skutek wypadku, choroby, utraty pracy, klęski żywiołowej, pilnego i kosztownego wydatku oraz innych czynników, dalsze terminowe spłacanie rat kredytu w dotychczasowej formie może okazać się niemożliwe. Mowa tutaj także o śmierci.

Jak banki zabezpieczają się przed losowymi wydarzeniami w życiu kredytobiorcy?

Banki zdają sobie jednak sprawę z tego, jak niespodziewane i losowe wydarzenia potrafią pokrzyżować zaplanowany wcześniej plan spłaty zobowiązania. Z tego względu, w zależności od rodzaju kredytu i kwoty, na jaką go zaciągnięto, banki duży nacisk kładą na zabezpieczenie spłaty. Może ono przyjąć różne formy.

  • Wykupienie ubezpieczenia kredytu na wypadek np. utraty zdrowia, kalectwa, śmierci (dla kredytów konsumenckich nieobowiązkowe, dla hipotecznych – wymagane przez większość banków).
  • Zabezpieczenie w formie zastawu np. hipoteki.
  • Zaciągnięcie kredytu wraz ze współkredytobiorcą lub innymi współkredytobiorcami.

Wyżej wspomniane formy zabezpieczenia są swoistym planem awaryjnym dla banku, jeśli kredytobiorca utraci z losowych przyczyn możliwość do spłaty zobowiązania lub umrze.  W zależności od tego, jakie okoliczności spowodowały brak dalszej możliwości spłaty kredytu, bank może sięgnąć po możliwości płynące z zabezpieczenia. Np. może przejąć dom zastawiony pod hipotekę lub obciążyć obowiązkiem dalszej spłaty zobowiązania współkredytobiorcę lub współkredytobiorców. Co jednak, jeśli konsument poniesie śmierć w czasie spłaty zobowiązania?

Śmierć kredytobiorcy a spłata kredytu – co dalej?

W przypadku śmierci kredytobiorcy, w przypadku kwestii spłaty kredytu podstawowe znaczenie ma to, czy zmarły zawarł z bankiem podczas podpisywania umowy porozumienie o zabezpieczeniu spłaty zobowiązania. W zależności od wyżej wspomnianych form zabezpieczenia, bank może sięgnąć po dostępne środki do uzyskania dalszych wpływów ze spłacania rat kredytu. Jeśli mowa o zastawieniu np. hipoteki, to będzie to bardziej forma rekompensaty za brak uzyskania pełnego zwrotu udzielonej kwoty kredytu.

Wspomniane scenariusze tyczą się jednak konkretnego założenia. Kredytobiorca podczas zawierania umowy kredytu powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie lub zastosował inne zabezpieczenia spłaty kredytu. Co jednak w sytuacji, gdy tego nie zrobił? W końcu przy kredytach gotówkowych – takiego wymogu nie ma. Towarzystwo ubezpieczeniowe może też zresztą odmówić wypłacenia pieniędzy, jeżeli zmarły poniósł śmierć np. samobójczą.

Czy kredyt można odziedziczyć?

Niekiedy o kwestię dalszej spłaty zobowiązania poważnie obawiają się bliscy zmarłego. Szczególne obawy wobec np. potencjalnego odziedziczenia zobowiązania mają ci, którzy zostali uwzględnieni w testamencie, a zatem – stali się spadkobiercami. Czy jednak kredyt bankowy może zostać taką drogą odziedziczony? Zasady te zawarte są w Kodeksie Cywilnym, a konkretniej artykule 922 i kolejnym1. Po lekturze tego zapisu nie ulega wątpliwości, że prawo nie przewiduje dedykowanych regulacji dla kwestii dziedziczenia kredytów.

Posłużyć się można tylko przepisem ogólnym. Mówi on, że z chwilą śmierci zmarłego przechodzą na jego spadkobierców wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Niestety, łączy się z tym także powstanie obowiązku spłaty kredytu przez wszystkich ze spadkobierców zmarłego kredytobiorcy. Innymi słowy, tak, kredyt może zostać odziedziczony przez bliskiego nieżyjącego kredytobiorcy.

Sprawdź również artykuł: Niespłacanie kredytu gotówkowego – konsekwencje

Jak wygląda spłata kredytu przez bliskich zmarłego?

Nabycie przez spadkobierców obowiązku spłaty kredytu oznacza także, że przenosi się na nich także obowiązek regulowania związanych z tym obowiązków na ustalonych pierwotnie założeniach.

  • Konieczna jest zatem terminowa spłata rat w ustalonej wysokości. Wliczone są w nią ustalone wcześniej koszty dodatkowe jak np. prowizja, odsetki itd.
  • Bank ma prawo zastosować też takie same obostrzenia wobec braku spłaty zobowiązania lub opóźnienia w ratach, jakie zawarto na umowie.

W ten sposób, zmianie nie ulega ważność zapisów znajdujących się na umowie, jaką zawarł zmarły z kredytodawcą (bankiem).  Odpowiedzialność za spłatę odziedziczonego kredytu ponoszą solidarnie wszystkie osoby, które zostały uwzględnione w testamencie przez zmarłego.

Jaką część kredytu musi spłacić spadkobierca?

Kwestia tego, jaką część kredytu, a ściślej – raty kredytu, będzie musiał spłacić konsument, jest uzależniona od tego, jaka część spadku mu przypadła. Każdy spadkobierca może przyjąć cały spadek, wraz z zobowiązaniami zmarłego kredytobiorcy. Ponadto, prawo daje mu też prawo do zastosowania tzw. dobrodziejstwa inwentarza. To odpowiedzialność za długi spadkowe, ale tylko w granicach wartości przyjętego majątku. Co więcej, spadkobierca ma również prawo do odrzucenia spadku, na co prawnie ma 6 miesięcy od dnia ogłoszenia spadku.

Zatem ostateczna wysokość zobowiązań, jakie uregulować będzie musiał spadkobierca za odziedziczone długi, będzie zobowiązana od tego, jak ustosunkuje się on do spadku, w jakim został uwzględniony. Gdy wszyscy spadkobiercy podejmą decyzję, wówczas okaże się, kto będzie musiał spłacać jaką konkretną wartość raty kredytu. Warto pamiętać o dopilnowaniu kwestii udokumentowanego określenia swojego stosunku do spadku. W przeciwnym razie, jeżeli się takiego oświadczenia nie złoży, to zakłada się, że spadkobierca przyjmuje spadek wprost – razem z zobowiązaniami, jakie miał na koncie zmarły za życia.

Jak poznać faktyczną wysokość kredytu?

Znamy już informacje na temat zasady dziedziczenia i przepadania zobowiązania kredytowego na bliskich zmarłego, których on sam uwzględnił w spadku. Jak wygląda jednak kwestia wglądu do parametrów kredytu? W końcu ci, którzy będą go spłacać chcieliby wiedzieć jak duża kwota pozostała od uregulowania bankowi. Teoretycznie, bank w takiej sytuacji jest obarczony tajemnicą bankową. W praktyce jednak, Prawo Bankowe przewiduje zasadę, że tajemnica nie obowiązuje osób, których ona dotyczy. A po odziedziczeniu kredytu – spadkobierca staje się jak najbardziej osobą wtajemniczoną.

Aby uzyskać informacje na temat kredytu, należy pamiętać o dwóch ważnych dokumentach podczas udania się do placówki banku. Po pierwsze, należy przedstawić akt zgonu kredytobiorcy. Po drugie, najważniejsze, konieczne będzie też załączenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez bliskiego zmarłego. Bank musi mieć pewność, że osoba przyjęła dane zobowiązanie, a nie np. odrzuciła spadek2. W takiej sytuacji, bank mógłby narazić się na naruszenie tajemnicy bankowej, jeżeli udzieli informacji o kredycie osobie, która odrzuciła go w spadku.

Po przedstawieniu załączonych dokumentów, bank powinien przedstawić informacje m.in. na temat kwoty kredytu, salda, harmonogramie spłaty itp. Następnie, nie pozostaje już nic innego jak przejście do regulaminowej spłaty kredytu. Bank uzna bowiem, że istnieje lub istnieją osoby, które zagwarantują zwrócenie pozostałej kwoty zobowiązanie. Przez to będzie wymagał terminowej spłaty w ratach o ustalonej wcześniej kwocie.

Źródła:
  1. https://www.arslege.pl/elemety-i-zakres-spadku/k9/a6878/
  2. https://www.arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s2069/

Dodaj komentarz